Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin wycieczek i innych imprez krajoznawczo – turystycznych

w Szkole Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r Nr 135, poz. 1516 ze zm.) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjno - wychowawczej szkoły.
 2. Organizowanie przez szkołę wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych powinno mieć na celu:
 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
  i historii,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
  i kulturowego,
 • poznawanie kultury, tradycji i języka innych państw,
 • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie nauczania i wychowania,
 • upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 • przeciwdziałanie patologii społecznej,
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne mogą przyjąć następujące formy:
 • wycieczki przedmiotowe - inicjowane i organizowane przez nauczycieli, poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, w ramach zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych,
 • wycieczki krajoznawczo – turystyczne – w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
 • imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, rajdy, turnieje itp.,
 • imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego,
 • imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.
 1. Wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystyczne mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.
 2. Wycieczki i imprezy powinny być organizowane w miarę możliwości w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.
 3. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające
  z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
 4. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o wycieczce należy przez to rozumieć także pozostałe formy turystyki i krajoznawstwa określone w pkt. 3.
 1. ORGANIZACJA WYCIECZEK
 1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza Dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 2. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.
 3. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje Dyrektora lub upoważnionego Wicedyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
 4. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem (wycieczki przedmiotowe – 2 dni wcześniej) przedstawia Dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
 5. Dokumentacja wycieczki zawiera:
 • kartę wycieczki z jej harmonogramem (w dwóch egzemplarzach) – Załącznik 1;
 • listę uczestników z numerem PESEL, numer kasy chorych (w dwóch egzemplarzach) – Załącznik 2;
 • pisemne zgody rodziców – Załącznik 3;
 • preliminarz wycieczki oraz jej rozliczenie– Załącznik 4 i Załącznik 5;
 • regulamin uczestnika wycieczki – Załącznik 6;
 • instrukcja bezpieczeństw dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej- Załącznik 7.
 1. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża Dyrektor Szkoły lub upoważniony Wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.
 2. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 3. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań, potrzeb uczniów i ich możliwości.
 4. W wycieczkach szkolnych nie mogą brać udziału uczniowie:
 • w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie,
 • którzy zostali zawieszeni w prawach ucznia, którzy zostali ukarani inną karą porządkową.
 1. Udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (niezależnie od wieku).
 2. Zgodę na wycieczki i imprezy zagraniczne wydaje Dyrektor Szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. Zawiadomienie zawiera w szczególności: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących udział
  w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL, obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne, listę z numerami ambasad.
 • III. GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI NAD UCZNIAMI PODCZAS WYCIECZEK
 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik
  i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły, nie ma tzw. „czasu wolnego” dla jej uczestników.
 2. Nauczyciele powinni posiadać pisemną delegację wystawioną przez Dyrektora Szkoły. Dokument ten stwierdza fakt świadczenia pracy nauczyciela poza szkołą.
 3. Opiekunami powinni być nauczyciele i rodzice uczniów. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na wykonywanie obowiązków opiekuna przez inne osoby.
 4. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:
 • jeden opiekun na 30 uczniów, podczas wycieczek przedmiotowych
  w miejscowości, która jest siedzibą szkoły;
 • jeden opiekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autobusem poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły (nie licząc kierowcy oraz przewodnika/pilota)
 • jeden opiekun na 10 osób na wycieczkach turystyki kwalifikowanej i górskiej;
 • jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich;
 • 2 opiekunów na maksymalnie 13 uczniów na wycieczkach rowerowych. Jeden
  z nauczycieli porusza się na przodzie kolumny, drugi na jej końcu. Kolumna nie może liczyć łącznie więcej niż 15 osób.
 1. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych
  i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.
 2. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową. Długość trasy do dostosowana jest zawsze do wieku i możliwości uczniów. Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Wszelkie przepisy poruszania się po drogach reguluje kodeks drogowy.
 3. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.
 4. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 5. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 6. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
 7. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. W wycieczkach krajoznawczo – turystycznych nie mogą brać udział uczniowie,
  w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. Lista uczestników powinna być podpisana przez lekarza lub pielęgniarkę szkolną.
 9. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami choroby należy wezwać lekarza lub pogotowie.
 10. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się
  w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.
 11. Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.
 12. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
 13. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest parking szkolny lub inne wyznaczone miejsce, skąd uczniowie udają się do domu, po godzinie 21:00 – wyłącznie pod opieką rodziców.
 14. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątek – pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalonym.
 15. W przypadku zaginięcia – uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia:
 • miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców,
 • szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko, zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.
 1. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

ZALECANE NORMY BEZPIECZEŃSTWA

 1. a) wycieczki autokarowe:
 • liczebność grupy - 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika)
 • pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej  
  z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania  
  i wysiadania dzieci i młodzieży. Kierowca posiada potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę. Kierowca może jechać maksymalnie 9 godzin, w rytmie 4.5 godziny jazdy – 45 minut odpoczynku. Ustawa
  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
 • kierownik wycieczki zobowiązany jest zgłosić wyjazd autokaru wycieczkowego na policję 2 dni przed wyjazdem w celu kontroli technicznej pojazdu i dokumentacji kierowcy,
 • opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe,
 • ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących      
  w pojeździe,
 • przejście w autokarze musi być wolne,
 • opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru,
 • uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opiekunach,
 • należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia,
 • bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach,
 • przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie parkingów,
 • w czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania,
 • po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników

 

 

 

 

 1. b) wycieczki piesze:
 • wycieczki przedmiotowe w miejscu, które jest siedzibą szkoły, bez korzystania                  z publicznych środków transportu -  2 opiekunów na 30 uczniów,
 • wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środka transportu miejskiego (lub wycieczka do lasu)  - 1 opiekun na 15 uczniów,
 •  w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,
 • uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych,
 • w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu,
 • w lesie poruszamy się oznakowanymi szlakami turystycznymi (na terenie parków narodowych i krajobrazowych – wyłącznie) lub po wyznaczonych ścieżkach turystycznych,
 • opiekun powinien posiadać mapę ( wskazana jest znajomość terenu),
 • przed wyruszeniem spod szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i lesie.
 1. c) wycieczki w góry:
 • wyruszając w góry na terenach Parków Narodowych oraz szlakach turystycznych leżących powyżej 1000m n. p. m – 1 opiekun na 10 uczestników,
 •  należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu,
 • na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu,
 • uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości). Ekwipunek należy zabrać w plecaku,
 • wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze,
 • kolumnę otwiera i zamyka  osoba dorosła,
 • na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej,
 • na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy górscy,
 • na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu
 1. d) wycieczki rowerowe:
 • wycieczki rowerowe - 2 opiekunów na grupę 10 - 13 uczniów ( uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia + karta rowerowa ), przy czym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób,
 • uczestnicy wycieczek poruszających się po drogach publicznych muszą znać przepisy
  o ruchu drogowym,
 • prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy,
 • tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika,
 • odstępy miedzy jadącymi do 5 metrów,
 • uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 • opiekun wycieczki posada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia  do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę,
 • uczestnicy powinni posiadać strój odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę,
 • z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.
 1. e) zasady poruszania się z grupą w miastach;
 • przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego, aby w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki,
 • w trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią , a drugi idąc na końcu zamykał ją,
 • opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim,
 • obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego , aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy,
 • prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 • szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem,
 • w przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki :
 • znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części ( dotyczy pociągu, tramwaju, metra),
 • znali nazwę przystanku , na którym grupa będzie wysiadać,
 • znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania,
 • posiadali ważne bilety na przejazd.
 1. i) wycieczki zwane „ Zielonymi Szkołami”;
 • wycieczki zwane „Zielonymi szkołami” należy planować najwcześniej w kl. III szkoły podstawowej ze zwiększoną liczba opiekunów - 1 opiekun na 10 uczestników. Należy dokładnie przeanalizować czy możliwa jest dla uczniów danej klasy organizacja „Zielonej szkoły”
 1. KIEROWNIK WYCIECZKI I OPIEKUNOWIE
 1. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza Dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły, osoba pełnoletnia, która:
 • ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
 • jest instruktorem harcerskim,
 • posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.
 1. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowalnej lub pilota wycieczek.
 2. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowalnej lub pilota wycieczek bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
 3. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.
 4. W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jednym z nich powinien być nauczyciel.
 5. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki.
 1. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI

 

 1. Opracowanie: programu, harmonogramu, regulaminu i preliminarzu wycieczki.
 2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dyrekcji szkoły dokumentacji wycieczki oraz jej rozliczenie.
 3. Zapisanie na karcie wycieczki lub liście uczestników numer szkolnej polisy ubezpieczeniowej.
 4. Zapoznanie z regulaminem wycieczki oraz z zasadami bezpieczeństwa wszystkich jej uczestników.
 5. Zapewnienie warunków do realizacji programu wycieczki oraz sprawowania nadzoru
  w tym zakresie.
 6. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 7. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 8. Organizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki (lub za pośrednictwem biura turystycznego).
 9. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki.
 10. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
 11. Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu - dla rodziców, uczniów i Dyrektora Szkoły.
 12. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez kierownika wycieczki do końca roku szkolnego.
 1. OBOWIĄZKI OPIEKUNA

 

 1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami.
 2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.
 3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
 6. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

 

 1. RAMOWY REGULAMIN WYCIECZKI I OBOWIĄZKI JEJ UCZESTNIKÓW
 1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce szkolnej.
 2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
 3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
 4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych niedozwolonych używek.
 5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
 6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
 7. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
 9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
 11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna.
 12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły, w tym poinformowanie rodziców i zobowiązanie ich do odebrania dziecka z miejsca pobytu.
 13. Zabronione jest narażenie siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 1. FINANSOWANIE WYCIECZEK

 

 1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
 2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł.
 3. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:
 • z odpłatności uczniów biorących w niej udział,
 • ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
 • ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne
  i prawne,
 • ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów,
 • ze środków Unii Europejskiej, pozyskanych przez nauczycieli w ramach realizacji unijnych programów i projektów edukacyjnych.
 1. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany
  z innych źródeł.
 2. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
 3. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału
  w imprezie.
 4. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych
  z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować Dyrektora szkoły.
 5. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
 6. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej
  w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez Dyrektora szkoły. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
 2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się
  z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
 3. Kierownik wycieczki powinien poinformować rodziców o dodatkowym ubezpieczeniu jej uczestników i jego konsekwencjach.
 4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 5. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane
  w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki
  w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę Dyrektora. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach ( Dz. U. z 2002 r., Nr 6, poz. 69).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
  w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
  i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz .U. 2001 nr 135 poz. 1516)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128).

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Karta wycieczki z harmonogramem i preliminarzem.

Załącznik 2 – Lista uczestników wycieczki.

Załącznik 3 – Zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka

                                                                         w wycieczce.

Załącznik 4 – Preliminarz wycieczki.

Załącznik 5 – Rozliczenie wycieczki.

Załącznik 6 – Regulamin uczestnika wycieczki.

Załącznik 7 – Regulamin wycieczki dla uczestników

Załącznik 8 – Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej.

 

Załącznik 1 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) z harmonogramem

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trasa wycieczki (imprezy): .......................................................................................................................

Termin ................................. ilość dni................................ klasa/grupa .…...................

Liczba uczestników ................................

Kierownik (imię i nazwisko) ................................................

Liczba opiekunów: ................       Środek lokomocji ……..............................

Nr telefonu kontaktowego podczas wycieczki ........................................

Oświadczenie

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

Opiekunowie wycieczki (imprezy)

         (imiona i nazwiska oraz podpisy)

 1. ........................................................ ........................................
 2. ........................................................ ........................................
 3. ........................................................ ........................................
 4. ........................................................ ........................................

                          Kierownik wycieczki (imprezy) ...............................................................

                                                                                                                                                                                                                               .............................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /podpis/

HARMONOGRAM WYCIECZKI (IMPREZY)

Data i godz. wyjazdu oraz powrotu

Długość trasy

Ilość km

Miejscowość docelowa i trasa powrotna

Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu

Adres miejsca noclegowego                    i żywieniowego oraz przystanki i miejsca żywienia

         

                                                                                                                                                                                                                                                              Zatwierdzam

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                         (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

 

Załącznik 2 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej w nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ

dnia .........................................................

Numer szkolnej polisy ubezpieczeniowej - …………………………………….………………

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Numer telefonu rodzica

1.                   

 

 

 

2.                   

 

 

 

3.                   

 

 

 

4.                   

 

 

 

5.                   

 

 

 

6.                   

 

 

 

7.                   

 

 

 

8.                   

 

 

 

9.                   

 

 

 

10.               

 

 

 

11.               

 

 

 

12.               

 

 

 

13.               

 

 

 

14.               

 

 

 

15.               

 

 

 

16.               

 

 

 

17.               

 

 

 

18.               

 

 

 

19.               

 

 

 

20.               

 

 

 

21.               

 

 

 

22.               

 

 

 

23.               

 

 

 

24.               

 

 

 

25.               

 

 

 

26.               

 

 

 

27.               

 

 

 

28.               

 

 

 

29.               

 

 

 

30.               

 

 

 

31.               

 

 

 

32.               

 

 

 

33.               

 

 

 

34.               

 

 

 

35.               

 

 

 

36.               

 

 

 

37.               

 

 

 

38.               

 

 

 

39.               

 

 

 

40.               

 

 

 

41.               

 

 

 

42.               

 

 

 

43.               

 

 

 

44.               

 

 

 

45.               

 

 

 

46.               

 

 

 

47.               

 

 

 

48.               

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zatwierdzam

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Załącznik 3 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

ZGODA NA WYCIECZKĘ

Wyrażam zgodę na udział syna / córki …......................................................................

w wycieczce szkolnej do ............................................... w dniach ................................

Zobowiązuję się do wpłaty należnej kwoty w terminie do …..........................................

 1. Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.
 2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
  w wycieczce.
 3. Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej.
 4. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne.
 5. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.
 6. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko
  w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
 7. Zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca pobytu w razie nieprzestrzegania przez nie regulaminu wycieczki.

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka: (choroby, na jakie cierpi dziecko, jakie bierze leki, alergie i uczulenia)              

.........................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna: ……….....…………………………………………

     .........................................                                   ...............................................................

                                                                                 data                                                                                  czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

 

 

ZGODA NA WYCIECZKĘ

Wyrażam zgodę na udział syna / córki …......................................................................

w wycieczce szkolnej do ............................................... w dniach ................................

Zobowiązuję się do wpłaty należnej kwoty w terminie do …..........................................

 1. Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.
 2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
  w wycieczce.
 3. Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej.
 4. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne.
 5. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.
 6. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko
  w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
 7. Zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca pobytu w razie nieprzestrzegania przez nie regulaminu wycieczki.

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka: (choroby, na jakie cierpi dziecko, jakie bierze leki, alergie i uczulenia)              

.........................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna: ……….....…………………………………………

     .........................................                                   ...............................................................

                                                                                 data                                                                                  czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

 

 

Załącznik 4 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

PRELIMINARZ WYCIECZKI (IMPREZY)

 1. Dochody
 2. Wpłaty uczestników: liczba osób ….. x koszt wycieczki…………. = …………. zł.
 3. Inne wpłaty …........................................…………………………………………….

Razem dochody: …………………………………………………………………………….

 1. Wydatki
 2. Koszt wynajmu autokaru:…………………………………………………………….
 3. Koszt noclegu:……………………………………………………………………..……
 4. Koszt wyżywienia:……………………………………………………………..……….
 5. Bilety wstępu: do teatru: …………………………….

                                                                                               do kina: …………………………….…

                                                                                               do muzeum: ………………………….

                                                                                               inne: ….……………………………….

 1. Inne wydatki (jakie): ..............................................................................................

...............................................................................................................................

Razem wydatki: …………….......  Koszt na jednego uczestnika ………………

.............................................................

                     (podpis kierownika wycieczki)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zatwierdzam

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik 5 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

ROZLICZENIE WYCIECZKI / IMPREZY

 

Wycieczka (impreza) szkolna do ………………………………….. zorganizowana w dniu ..…………...................… przez ………………............................... .

I. Dochody

 1. Wpłaty uczestników: liczba osób …........……. x koszt wycieczki ……………. = ………………….………. zł.
 2. Inne wpłaty …………………………………….

Razem dochody: ……………………….…………………………

II. Wydatki

1. Koszt wynajmu autobusu:…………………………………………………………….

 1. Koszt noclegu:………………………………….………………………………………
 2. Koszt wyżywienia:……………………………….…………………………………….
 3. Bilety wstępu: do teatru:……………………….…….

                                                                                                     do kina:………………………….……

                                                                                                     do muzeum:………………………….

                                                                                                     inne:…………………………….…….

 1. Inne wydatki (jakie): ……………………………...........................................................................

Razem wydatki: …………………………….……………………….

III. Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika: ………………

 1. Pozostała kwota w wysokości ……………………

...................................................................................................

(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.)

          Kierownik wycieczki

………………………………………..                                                          

                /data i podpis/

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. problemy wychowawcze itp.) ........................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rozliczenie przyjął:

…….............………………………………..

(data i podpis Dyrektora szkoły) 

 

Załącznik 6 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI

 1. Uczestnicy wycieczki przychodzą na zbiórkę w wyznaczonym przez kierownika czasie.
 2. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.
 3. Każdy uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany
  i kulturalny.
 4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów.
 5. Opiekunowie cały czas przebywają z podległymi im grupami.
 6. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
 7. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
 8. Po każdym zakończonym punkcie programu opiekunowie zobowiązani są sprawdzić obecność wszystkich uczestników grupy.
 9. Wszelkie spożywanie posiłków zalecane jest tylko na wyznaczonych postojach.
 10. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki), w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do powiadomienia dyrekcję szkoły i rodziców.
 11. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie śmiecić, nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie płoszyć zwierząt, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych, itp.).
 12. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków wypoczynkowych (cisza nocna, porządek)
 13. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wycieczki.
 14. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką opiekuna.
 15. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój

i ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki).

 1. Kierownik wycieczki zwraca uwagę na to, aby przez przejścia dla pieszych przechodzić zawsze zwartą grupą.
 2. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się
  z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad.

Potwierdzenie zapoznania sie z regulaminem uczestnika wycieczki
Podpisy uczniów:

Załącznik 7 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
 DLA OPIEKUNA SZKOLNEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ

 1. Czynności przed rozpoczęciem podróży:
 2. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy.
 3. Upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty (np. legitymacja szkolna).
 4. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (np. choroba lokomocyjna) oraz czy posiadają ze sobą zaordynowane przez lekarza leki.
 5. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenie uczestników wycieczki na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze.
 6. Ustalić gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa.
 7. Zabrać do autokaru pojemnik z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.
 8. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy (międzynarodowy numer telefonu ratunkowego – 112).
 9. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, wezwać Policję (tel.997).
 10. Czynności w trakcie podróży
 11. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych używek;
  • przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej;
  • blokowania zamków, otwierania drzwi i samodzielnego otwierania okien w czasie podróży;
  • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.
 12. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną na tzw. „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę
  i przewietrzenia autokaru.
 13. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki:
  • wchodzenia na jezdnię;
  • przechodzenia na drugą stronę jezdni;
  • dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania uczniów włączone były światła awaryjne.
 14. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

III. Czynności po zakończeniu podróży

 1. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.
 2. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.

IV Postępowanie

 1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego – 112.