Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Regulamin wycieczek szkolnych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia SP1ZG.021-17/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

w Zubrzycy Górnej

z dnia 28 kwietnia 2022 roku

REGULAMIN

określający zasady organizowania wycieczek i imprez
krajoznawczo - turystycznych dla uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

Data

Sporządziła:

Zatwierdziła:

28.04.2022r.

mgr Justyna Waresiak
mgr Bożena Pawlak

mgr Katarzyna Karkos

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie  warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2018 r., poz. 1055) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz.69 ze zm.) ustala się poniższe zasady organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjno - wychowawczej szkoły i są organizowane przez szkołę w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
 2. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 3. Organizowanie przez szkołę wycieczek krajoznawczo - turystycznych ma na celu:
 1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury
  i historii,
 2. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego
  i kulturowego,
 3. poznawanie kultury i języka innych państw,
 4. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie nauczania i wychowania,
 5. upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzinnego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 6. upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
 7. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,
 8. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:
 1. wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
 2. wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,
 3. specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.
 1. W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 2. Wycieczki mogą  być organizowanie w kraju i za granicą.
 3. Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.
 1. ORGANIZACJA WYCIECZEK
 1. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.
 2. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką informuje Dyrektora o jej założeniach organizacyjnych.
 3. Kierownik wycieczki najpóźniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem (wycieczki przedmiotowe – 2 dni wcześniej) przedstawia Dyrektorowi kompletną dokumentację wycieczki do zatwierdzenia.
 4. Dokumentacja wycieczki zawiera:
 1. kartę wycieczki – Załącznik 1;
 2. listę uczestników – Załącznik 2;
 3. pisemne zgody rodziców – Załącznik 3;
 4. preliminarz wycieczki– Załącznik 4;
 5. rozliczenie wycieczki - Załącznik 5;
 6. regulamin uczestnika wycieczki – Załącznik 6;
 7. instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej- Załącznik 7;
 8. Dokumentację wyjazdów krajowych sporządza się w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz (oryginał) pozostaje w szkole, drugi – kopia, zabiera kierownik), dotyczącą wyjazdów zagranicznych w trzech egzemplarzach.
 9. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża Dyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki. Podpisane dokumenty są przekazywane kierownikowi wycieczki.
 10. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 11. Organizacja i program wycieczek powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji oraz sprawności fizycznej i umiejętności.
 12. Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 13. Udział ucznia w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (niezależnie od wieku).
 14. Zgodę na wycieczki zagraniczne wydaje Dyrektor Szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 15. Zawiadomienie polega na przekazaniu karty wycieczki do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 16. Uczestnicy wycieczki podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej – ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
 17. Kierownik wycieczki zagranicznej lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.
 • III. GŁÓWNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI
  NAD UCZNIAMI PODCZAS WYCIECZEK
 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawuje kierownik i opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły, nie ma tzw. „czasu wolnego” dla jej uczestników.
 2. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów według następujących zasad:
 1. jeden opiekun na 15 uczniów, podczas wycieczek przedmiotowych w miejscowości, która jest siedzibą szkoły;
 2. jeden opiekun na 15 uczniów, przy wyjściu lub przy wyjeździe autobusem poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły (nie licząc kierowcy oraz przewodnika/pilota)
 3. jeden opiekun na 10 osób na wycieczkach turystyki kwalifikowanej i górskiej;
 4. jeden opiekun na 5 uczestników na wycieczkach wysokogórskich;
 5. 2 opiekunów na maksymalnie 13 uczniów na wycieczkach rowerowych. Jeden
  z nauczycieli porusza się na przodzie kolumny, drugi na jej końcu. Kolumna nie może liczyć łącznie więcej niż 15 osób.
 1. Wycieczki piesze na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych
  i rezerwatów przyrody, oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m. mogą prowadzić wyłącznie przewodnicy turystyczni.
 2. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy posiadają kartę rowerową. Długość trasy do dostosowana jest zawsze do wieku i możliwości uczniów. Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Wszelkie przepisy poruszania się po drogach reguluje kodeks drogowy.
 3. Zabrania się prowadzenia wycieczek z młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
  W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.
 4. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 5. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 6. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne i dopuszczone do przewozu osób pojazdy.
 7. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 8. W wycieczkach krajoznawczo – turystycznych nie mogą brać udział uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
 9. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych lekarstw, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami choroby należy wezwać lekarza lub pogotowie.
 10. Udział uczniów w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.
 11. Uczeń nie posiadający pisemnej zgody rodziców uczniów, opiekunów prawnych nie może uczestniczyć w wycieczce.
 12. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie powinni bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczniów.
 13. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest parking szkolny lub inne wyznaczone miejsce, skąd dzieci,  uczniowie udają się do domu; dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III po godzinach obowiązkowych zajęć lekcyjnych – wyłącznie pod opieką rodziców, uczniowie klas IV-VIII po godzinie 18:00, a w porze jesienno-zimowej po zmroku – wyłącznie pod opieką rodziców.
 14. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci.
 15. W przypadku zaginięcia – uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia:
 1. miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy policję, dyrektora szkoły, rodziców,
 2. szlak turystyczny - uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko, zawiadamiamy GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.
 1. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków
  w szkołach i placówkach publicznych.

ZALECANE NORMY BEZPIECZEŃSTWA

 1. a) wycieczki autokarowe:
 • liczebność grupy - 1 opiekun na 15 uczniów (nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika)
 • pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, powinien być oznakowany z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej  
  z symbolem dzieci barwy czarnej. W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone chyba, że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest zobowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania 
  i wysiadania dzieci i młodzieży. Kierowca posiada potwierdzenie sprawności technicznej pojazdu, apteczkę pierwszej pomocy i gaśnicę. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128).
 • opiekun musi przebywać ze swoją grupą w pojeździe,
 • ilość uczestników wycieczki nie może przekraczać ilości miejsc siedzących  w pojeździe,
 • przejście w autokarze musi być wolne,
 • opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach oraz w części środkowej autokaru,
 • uczniowie sprawiający trudności wychowawcze oraz źle znoszący podróż siedzą przy opiekunach,
 • należy zabronić w czasie przejazdu: spacerowania po autokarze, podnoszenia się ze swoich miejsc, siedzenia tyłem, na oparciu oraz jedzenia,
 • bagaż uczestników powinien być umieszczony w bagażniku i na półkach,
 • przerwy dla zapewnienia odpoczynku i załatwienia potrzeb fizjologicznych należy organizować tylko na terenie parkingów,
 • w czasie postoju należy zabronić wchodzenia na jezdnię i jej przekraczania,
 • po każdej przerwie opiekun sprawdza obecność uczestników

 

 1. b) wycieczki piesze:
 • wycieczki przedmiotowe w miejscu, które jest siedzibą szkoły, bez korzystania z publicznych środków transportu -  2 opiekunów na 30 uczniów,
 • wycieczki piesze na terenie miasta z korzystaniem ze środka transportu miejskiego (lub wycieczka do lasu)  - 1 opiekun na 15 uczniów,
 •  w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,
 • uczestnicy posiadają ubiór (a szczególnie buty) odpowiedni do miejsca i warunków atmosferycznych,
 • w mieście poruszamy się po chodnikach, a poza miastem lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem chodzimy wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu,
 • w lesie poruszamy się oznakowanymi szlakami turystycznymi (na terenie parków narodowych i krajobrazowych – wyłącznie) lub po wyznaczonych ścieżkach turystycznych,
 • opiekun powinien posiadać mapę ( wskazana jest znajomość terenu),
 • przed wyruszeniem spod szkoły uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach poruszania się po drogach i lesie.
 1. c) wycieczki w góry:
 • wyruszając w góry na terenach Parków Narodowych oraz szlakach turystycznych leżących powyżej 1000m n. p. m -1 opiekun na 10 uczestników,
 •  należy dokładnie zaplanować trasę, uwzględniając wiek, a także płeć uczestników - dla młodzieży w wieku 13-14 lat nie powinna przekraczać 12-13 km, tj. 4-5 godz. marszu wraz z odpoczynkami. Dla młodzieży starszej długość trasy może ulec wydłużeniu,
 • na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu,
 • uczestnicy powinni posiadać odpowiedni ubiór - buty sznurowane, kurtka (ze względu na zmienność pogody w górach oraz spadek temperatury wraz ze wzrostem wysokości). Ekwipunek należy zabrać w plecaku,
 • wszyscy uczestnicy wycieczki powinni poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, w ten sposób, że na początku (za przewodnikiem) ustawione są osoby słabsze kondycyjnie, a na końcu osoby najsilniejsze,
 • kolumnę otwiera i zamyka  osoba dorosła,
 • na terenach powyżej 1000 m n.p.m. wycieczkę prowadzi wyłącznie przewodnik górski lub przodownik turystyki górskiej,
 • na terenie parków narodowych wycieczki prowadzą wyłącznie upoważnieni przewodnicy górscy,
 • na wędrówkę należy wyruszać wcześnie rano, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu
 1. d) wycieczki rowerowe:
 • wycieczki rowerowe - 2 opiekunów na grupę 10 - 13 uczniów (uczniowie, którzy ukończyli 12 rok życia + karta rowerowa ), przy czym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób,
 • uczestnicy wycieczek poruszających się po drogach publicznych muszą znać przepisy
  o ruchu drogowym,
 • prowadzący wycieczkę jedzie na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun jedzie na końcu grupy,
 • tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika,
 • odstępy miedzy jadącymi do 5 metrów,
 • uczestnicy wycieczki jadą jeden za drugim (nie wolno jechać obok siebie), jak najbliżej prawej krawędzi drogi, zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 • opiekun wycieczki posada apteczkę pierwszej pomocy oraz narzędzia  do ewentualnej naprawy rowerów, także zapasowe dętki i wentyle oraz pompkę,
 • uczestnicy powinni posiadać strój odpowiedni do jazdy oraz kask ochronny na głowę,
 • z boku tylnego bagażnika (z lewej strony) powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu.
 1. e) zasady poruszania się z grupą w miastach;
 • przed rozpoczęciem zwiedzania obiektu lub miasta, każdy uczestnik musi być poinformowany o harmonogramie wycieczki adresie / miejscu / pobytu docelowego, aby w razie zgubienia się potrafił dotrzeć do miejsca zbiorki,
 • w trakcie pieszego poruszania się z grupą w terenie miejskim opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden z nich znajdował się na czele grupy i kierował nią , a drugi idąc na końcu zamykał ją,
 • opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów pozostał za nim,
 • obaj opiekunowie powinni poruszać się w granicach wzajemnego kontaktu wzrokowego , aby zapobiec zbytniemu rozciągnięciu grupy,
 • prowadzenie grup po ulicach, drogach i terenach publicznych powinno odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
 • szczególną ostrożność należy zachować przy przechodzeniu z grupą przez jezdnię, należy pamiętać, że przechodzenie powinno odbyć się w taki sposób, by cała grupa przekroczyła jezdnię razem,
 • w przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej należy zadbać, by wszyscy uczestnicy wycieczki :
 • znajdowali się w jednym pojeździe lub w jednej jego części ( dotyczy pociągu, tramwaju, metra),
 • znali nazwę przystanku , na którym grupa będzie wysiadać,
 • znali orientacyjny czas przejazdu lub ilość przystanków do przejechania,
 • posiadali ważne bilety na przejazd.
 1. KIEROWNIK WYCIECZKI I OPIEKUNOWIE
 1. Kierownika i opiekunów wycieczki wyznacza Dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
 2.  W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez Dyrektora.
 3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
 4. W przypadku specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, kierownik
  i opiekunowie  wycieczki są zobowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.
 5. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza Dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 6. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych lub posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowalnej lub pilota wycieczek.
 7. Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowalnej lub pilota wycieczek bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.
 1. OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI
 1. Opracowanie  program i regulamin wycieczki.
 2. Terminowe przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dyrekcji szkoły dokumentacji wycieczki oraz jej rozliczenie.
 3. Zapoznanie uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki programem i z regulaminem wycieczki, poinformowanie ich o celu i trasie wycieczki oraz zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa wszystkich uczestników wycieczki, zapewnia warunki do ich przestrzegania.
 4. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie.
 5. Określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu oraz zapewnienie opieki
  i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
 6. Nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Organizowanie i nadzorowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników wycieczki (lub za pośrednictwem biura turystycznego).
 8. Dokonywanie podziału zadań wśród uczestników wycieczki.
 9. Dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki.
 10.  Dokonywanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu - dla rodziców, uczniów i Dyrektora Szkoły.
 11.  Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane w dokumentacji szkolnej do końca roku szkolnego.
 1. OBOWIĄZKI OPIEKUNA
 1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami.
 2. Współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu.
 3. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 4. Nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
 1. RAMOWY REGULAMIN WYCIECZKI I OBOWIĄZKI JEJ UCZESTNIKÓW
 1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców na udział w wycieczce szkolnej.
 2. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
 3. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
 4. Obowiązuje zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych niedozwolonych używek.
 5. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
 6. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
 7. W trakcie trwania wycieczki nie przewiduje się „czasu wolnego”, a uczniowie przebywają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 8. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika wycieczki.
 9. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 10. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
 11. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierownika wycieczki lub opiekuna.
 12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły, w tym poinformowanie rodziców i zobowiązanie ich do odebrania dziecka z miejsca pobytu.
 13. Zabronione jest narażenie siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 1. FINANSOWANIE WYCIECZEK

 

 1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
 2. Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł.
 3. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, w szczególności:
 1. z odpłatności uczniów biorących w niej udział,
 2. ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
 3. ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne,
 • ze środków pozyskanych od organizacji i stowarzyszeń wspierających oświatę oraz od sponsorów,
 1. ze środków Unii Europejskiej, pozyskanych przez nauczycieli w ramach realizacji unijnych programów i projektów edukacyjnych.
 1. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.
 2. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
 3. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.
 4. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych
  z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować Dyrektora szkoły.
 5. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
 6. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej
  w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez Dyrektora szkoły. Listę tych uczniów kierownik wycieczki dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.
 2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się
  z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
 3. Kierownik wycieczki powinien poinformować rodziców o dodatkowym ubezpieczeniu jej uczestników i jego konsekwencjach.
 4. W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 5. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji
  w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi odnotować powyższy fakt
  w rejestrze wyjść grupowych.

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Karta wycieczki z harmonogramem i preliminarzem.

Załącznik 2 – Lista uczestników wycieczki.

Załącznik 3 – Zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce.

Załącznik 4 – Preliminarz wycieczki.

Załącznik 5 – Rozliczenie wycieczki.

Załącznik 6 – Regulamin uczestnika wycieczki.

Załącznik 7 –  Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej.

Załącznik 8 –  Zasady organizacji wyjść poza teren szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.

Załącznik 9 –  Zasady wyjść na teren przynależny do szkoły.

Załącznik 10 –  Zasady wyjść na spacery poza teren przynależny do szkoły.

Załącznik 1 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

KARTA WYCIECZKI (IMPREZY)

Nazwa i adres szkoły/placówki:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cel  wycieczki: .............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa kraju1)/miasto/trasa wycieczki: ........................................................................................

Termin: ................................…………………………………………………………….………

Numer telefonu kierownika wycieczki: ………………………………………………………...

Liczba uczniów: ................, w tym uczniów niepełnosprawnych: ……………………………..

Klasa: …………………………………………………………………………………………...

Liczba opiekunów wycieczki: ......................................................................................................       

Środek transportu: ……................................................................................................................

 

 

 

1) Dotyczy wycieczki za granicę

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI

Data, godz. wyjazdu oraz powrotu

Długość trasy (w km)

Miejscowość docelowa i trasa powrotu

Szczegółowy program wycieczki od wyjazdu do powrotu

Adres miejsca noclegowego
i żywieniowego oraz przystanki
i miejsca żywienia

         
         
         
         
         

Oświadczenie

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

         Kierownik wycieczki                                                                                                                                                                        Opiekunowie wycieczki

…….………………………..……                                                                          1. …………...………………………………

            (imię i nazwisko oraz podpis)                                                                                                           2. ……………..…………………………….

 1. …….…………………….…..…...………
 2. …………...………………………………
 3. …………...………………………………
 4. …………...………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (imiona i nazwiska oraz podpisy)

ZATWIERDZAM

…………………………………………………………….

(data i podpis dyrektora szkoły/placówki)                                                                                                     

 

Załącznik 2 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej w nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI SZKOLNEJ

dnia .........................................................

Numer szkolnej polisy ubezpieczeniowej - …………………………………….………………

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Numer telefonu rodzica/rodziców

1.                   

 

 

 

2.                   

 

 

 

3.                   

 

 

 

4.                   

 

 

 

5.                   

 

 

 

6.                   

 

 

 

7.                   

 

 

 

8.                   

 

 

 

9.                   

 

 

 

10.               

 

 

 

11.               

 

 

 

12.               

 

 

 

13.               

 

 

 

14.               

 

 

 

15.               

 

 

 

16.               

 

 

 

17.               

 

 

 

18.               

 

 

 

19.               

 

 

 

20.               

 

 

 

21.               

 

 

 

22.               

 

 

 

23.               

 

 

 

24.               

 

 

 

25.               

 

 

 

26.               

 

 

 

27.               

 

 

 

28.               

 

 

 

29.               

 

 

 

30.               

 

 

 

31.               

 

 

 

32.               

 

 

 

33.               

 

 

 

34.               

 

 

 

35.               

 

 

 

36.               

 

 

 

37.               

 

 

 

38.               

 

 

 

39.               

 

 

 

40.               

 

 

 

41.               

 

 

 

42.               

 

 

 

43.               

 

 

 

44.               

 

 

 

45.               

 

 

 

46.               

 

 

 

47.               

 

 

 

48.               

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Zatwierdzam

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ...................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (pieczęć i podpis dyrektora szkoły

 

 

 

Załącznik 3 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

ZGODA NA WYCIECZKĘ

Wyrażam zgodę na udział syna / córki …......................................................................

w wycieczce szkolnej do ............................................... w dniach ................................

Zobowiązuję się do wpłaty należnej kwoty w terminie do …..........................................

 1. Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.
 2. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
  w wycieczce.
 3. Zgadzam się na ewentualne podanie leków przeciwbólowych lub przeciw chorobie lokomocyjnej.
 4. W razie wypadku i choroby podczas wycieczki wyrażam zgodę na leczenie ambulatoryjne.
 5. Biorę odpowiedzialność za dojście dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót do domu.
 6. Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wyrządzone przez moje dziecko
  w trakcie trwania wycieczki wynikające z nieprzestrzegania regulaminu.
 7. Zobowiązuję się do odebrania dziecka z miejsca pobytu w razie nieprzestrzegania przez nie regulaminu wycieczki.

Uwagi dotyczące stanu zdrowia dziecka:
(choroby, na jakie cierpi dziecko, jakie bierze leki, alergie i uczulenia)

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu kontaktowego do rodzica/opiekuna: ……….....…………………………………………

     .........................................                                   ...............................................................

                                                                                 data                                                                                                        czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

PRELIMINARZ WYCIECZKI

 1. Dochody
 2. Wpłaty uczestników: liczba osób …….... x koszt wycieczki …………. = …………. zł.
 3. Inne wpłaty …........................................…………………………………………….

Razem dochody: …………………………………………………………………………….

 1. Wydatki
 2. Koszt wynajmu autokaru:…………………………………………………………….
 3. Koszt noclegu:……………………………………………………………………..……
 4. Koszt wyżywienia:……………………………………………………………..……….
 5. Bilety wstępu: do teatru: …………………………….

                                                                                               do kina: …………………………….…

                                                                                               do muzeum: ………………………….

                                                                                               inne: ….……………………………….

 1. Inne wydatki (jakie): ..............................................................................................

...............................................................................................................................

Razem wydatki: …………….......  Koszt na jednego uczestnika ………………

.............................................................

                     (podpis kierownika wycieczki)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Zatwierdzam

                                                                                                                                                                                                                                                                                           ...................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik 5 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

ROZLICZENIE WYCIECZKI/IMPREZY

 

Wycieczka (impreza) szkolna do ………………………………….. zorganizowana w dniu ..…………...................… przez ………………............................... .

I. Dochody

 1. Wpłaty uczestników: liczba osób …........……. x koszt wycieczki ……………. = ………………….………. zł.
 2. Inne wpłaty …………………………………….

Razem dochody: ……………………….…………………………

II. Wydatki

1. Koszt wynajmu autobusu:…………………………………………………………….

 1. Koszt noclegu:………………………………….………………………………………
 2. Koszt wyżywienia:……………………………….…………………………………….
 3. Bilety wstępu: do teatru:……………………….…….

                                                                                                     do kina:………………………….……

                                                                                                     do muzeum:………………………….

                                                                                                     inne:…………………………….…….

 1. Inne wydatki (jakie): ……………………………...........................................................................

Razem wydatki: …………………………….……………………….

III. Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika: ………………

 1. Pozostała kwota w wysokości ……………………

...................................................................................................

(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.)

          Kierownik wycieczki

………………………………………..                                                         

                /data i podpis/

Uwagi o przebiegu wycieczki (np. problemy wychowawcze itp.) ........................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rozliczenie przyjął:

…….............………………………………..

(data i podpis Dyrektora szkoły) 

 

Załącznik 6 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

REGULAMIN UCZESTNIKA WYCIECZKI

 1. Uczestnicy wycieczki przychodzą na zbiórkę min. 15 minut przed wyjazdem.
 2. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.
 3. Każdy uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany
  i kulturalny.
 4. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz opiekunów.
 5. Opiekunowie cały czas przebywają z podległymi im grupami.
 6. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
 7. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.
 8. Po każdym zakończonym punkcie programu opiekunowie zobowiązani są sprawdzić obecność wszystkich uczestników grupy.
 9. Wszelkie spożywanie posiłków zalecane jest tylko na wyznaczonych postojach.
 10. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki), w przypadku stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do powiadomienia dyrekcję szkoły i rodziców.
 11. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie śmiecić, nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie płoszyć zwierząt, nie rozpalać ogniska w miejscach niedozwolonych, itp.).
 12. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków wypoczynkowych (cisza nocna, porządek).
 13. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wycieczki.
 14. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką opiekuna.
 15. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój
  i ekwipunek (w zależności od rodzaju wycieczki).
 16. Kierownik wycieczki zwraca uwagę na to, aby przez przejścia dla pieszych przechodzić zawsze zwartą grupą.
 17. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się
  z regulaminem i zobowiązują się przestrzegać zawartych w nich zasad.

Potwierdzam zapoznanie się z wyżej wymienionymi zasadami.

Podpisy uczniów:

1………..……

2……………..

3……………..

4…………..…

5……………..

6…………..

Załącznik 7 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
 DLA OPIEKUNA SZKOLNEJ WYCIECZKI AUTOKAROWEJ

 1. Czynności przed rozpoczęciem podróży:
 2. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy.
 3. Upewnić się, czy wszyscy uczestnicy wycieczki posiadają ważne dokumenty
  (np. legitymacja szkolna).
 4. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (np. choroba lokomocyjna) oraz czy posiadają ze sobą zaordynowane przez lekarza leki.
 5. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenie uczestników wycieczki na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze.
 6. Ustalić gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa.
 7. Zabrać do autokaru pojemnik z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.
 8. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy (międzynarodowy numer telefonu ratunkowego – 112).
 9. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, wezwać Policję (tel.997).
 10. Czynności w trakcie podróży
 11. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:
  • palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych używek;
  • przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej;
  • blokowania zamków, otwierania drzwi i samodzielnego otwierania okien w czasie podróży;
  • wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.
 12. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną na tzw. „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę
  i przewietrzenia autokaru.
 13. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki:
  • wchodzenia na jezdnię;
  • przechodzenia na drugą stronę jezdni;
  • dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania uczniów włączone były światła awaryjne.
 14. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

III. Czynności po zakończeniu podróży

 1. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.
 2. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.

IV Postępowanie

 1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego – 112.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 8 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

Zasady organizacji wyjść poza teren szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych:

 1. Przez wyjście rozumie się realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych poza terenem szkoły, na terenie miejscowości lub jej okolic.
 2. Wyjścia mogą być organizowane w formie uczestnictwa w:

1) lekcjach przedmiotowych;

2) konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

3) zawodach sportowych;

4) wykładach, szkoleniach i zajęciach warsztatowych;

5) zajęciach sportowych w ramach realizacji godzin alternatywnych form wychowania fizycznego z zastrzeżeniem, że nie dotyczą turystyki kwalifikowanej;

6) wystawach, wernisażach;

7) uroczystościach z udziałem Pocztu Sztandarowego;

8) innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych.

 1. Zgodę na zorganizowanie wyjścia wyraża dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wyjść (w tym również w czasie dojazdu do miejsca docelowego oraz powrotu do szkoły) odpowiadają opiekunowie.
 3. Organizatorem wyjścia jest nauczyciel zatrudniony w szkole z zachowaniem poniższych zasad:

1) podczas wyjścia bez korzystania ze środków lokomocji opiekę powinien sprawować jeden opiekun nad zespołem klasowym 15 osób;

2) podczas wyjścia, w trakcie którego korzysta się ze środka lokomocji, opiekę powinien sprawować jeden opiekun nad grupą do 15 uczniów;

3) w szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić liczbę opiekunów.

 1. Do zadań opiekuna wyjścia należy:

1) odnotowanie wyjścia (jeśli odbywa się w ramach lekcji przedmiotowej) w dzienniku elektronicznym oraz wpisanie wyjścia do „Rejestru wyjść grupowych uczniów” znajdującego się u dyrektora szkoły;

2) ustalenie z uczestnikami miejsca zbiórki oraz miejsca zakończenia wyjścia;

 3) sprawowanie opieki nad uczniami;

4) zapewnienie warunków realizacji programu wyjścia;

5) organizowanie transportu jeśli jest to konieczne;

6) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

7) odebranie zgody rodziców na wyjazd/wyjście

 1. Wyjście poza teren szkoły musi być należycie przygotowane pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówiony ze wszystkimi uczestnikami w zakresie: celu wyjścia, trasy, harmonogramu i regulaminu zachowania się uczniów.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania programu przewidzianego w trakcie wyjścia ze szkoły.
 3. Wyjazdy na zawody sportowe lub konkurs zatwierdza na dwa dni przed planowanym wyjściem/wyjazdem dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
 4. Uczniowie oraz ich opiekunowie powinni podróżować na zawody sportowe i konkursy pozaszkolne środkami komunikacji publicznej lub wynajętym autokarem, busem.
 5. Zabrania się używać do tego celu prywatnych samochodów nauczycieli.
 6. W trakcie wyjścia obowiązują zasady podane przez opiekuna, a w przypadku podróży także zasady podane przez przewoźnika.
 7. Wszelkie problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi.
 8. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo własnego ekwipunku, dokumentów i pieniędzy.
 9. W czasie realizacji programu uczniowie są zobowiązani do zachowania dyscypliny, punktualności, przestrzegania poleceń opiekunów, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej grupy.
 10. Uczniowie są zobowiązani do odpowiedniego zachowania w czasie wyjścia poza szkołę. Za szkody materialne wyrządzone przez uczniów odpowiadają ich rodzice.
 11. Uczestników obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i zażywania innych używek.
 12. W zawodach sportowych lub konkursach organizowanych przez szkołę poza jej terenem mogą uczestniczyć uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców.
 13. Wszyscy uczestnicy zawodów sportowych powinni posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego lub indywidualnego.
 14. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zawodów i obiektów sportowych, na których się znajdują.
 15. Uczniowie w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać udziału w zawodach sportowych.

Załącznik 9 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

Zasady wyjść na teren przynależny do szkoły

 1. Wyjście organizowane jest zgodnie z ramowym rozkładem dnia przez nauczyciela.
 2. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel.
 3. Niedopuszczalne jest, aby nauczyciel opuścił teren pozostawiając dzieci bez opieki. Nauczyciel powinien być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi.
 4. 4. Przed rozpoczęciem pracy bądź przed wyjściem dzieci na podwórko nauczyciel dyżurujący zobowiązany jest do sprawdzenia czy obiekty nie zostały uszkodzone i nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
 5. Podczas zabaw dzieciom nie wolno samodzielnie opuszczać wyznaczonego terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu dzieci, nauczyciel sprawdza, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu pod jego opieką są obecne.

Załącznik 10 do Regulaminu wycieczek Szkoły Podstawowej nr 1  im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

Zasady wyjść na spacery poza teren przynależny do szkoły

 1. Każde wyjście na spacer (wycieczka do zakładów pracy, muzeum, szkoły, biblioteki, itp. ) poza teren szkoły odnotowuje się w Rejestrze wyjść grupowych uczniów oraz w dzienniku zajęć lekcyjnych.
 2. Spacer organizowany jest zgodnie z ramowym rozkładem dnia przez nauczyciela danego oddziału.
 3. W przypadku oddziałów przedszkolnych do opieki nad dziećmi w czasie spacerów zobowiązany jest nauczyciel i pomoc nauczyciela, przy czym jedna osoba prowadzi grupę, druga idzie na jej końcu.
 4. Na spacerze/wyjściu poza terenem szkoły opiekę nad dziećmi sprawuje co najmniej jedna osoba nad grupą do 15 osób.
 5. W przypadku wyjścia na spacer nauczyciel, oprócz odnotowania wyjścia:

1) może wyposażyć dzieci w kamizelki odblaskowe;

2) dostosowuje trasę do możliwości dzieci;

3) monitoruje liczebność grupy nie tylko przed wyjściem i po przyjściu, ale także w trakcie trwania spaceru;

4) zabiera apteczkę pierwszej pomocy.

 1. Organizując spacer należy:

1) zapoznać dzieci z miejscem i celem spaceru, aby ich obserwacje i działania były świadome;

2) nie dopuścić do nadmiernego zmęczenia fizycznego dzieci;

3) przestrzegać norm kulturowych w stosunku do współuczestników spaceru;

 4) przestrzegać wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpływają na doznania psychiczne i estetyczne;

5) dbać o właściwy dobór odzieży do warunków atmosferycznych (w porozumieniu z rodzicami dzieci);

6) zapewnić taką organizację, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;

7) upowszechniać różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

 1. W dniu, w którym temperatura powietrza wynosi poniżej -5 °C spacer się nie odbywa.
 2. W dniu, w którym występuje zanieczyszczenie powietrza – smog- spacer się nie odbywa.
 3. Opiekun powinien znać trasę spaceru.