Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Statut szkoły

 Statut szkoły-pdf

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

 IM.JULIUSZA SŁOWACKIEGO

 W ZUBRZYCY GÓRNEJ

ROZDZIAŁ I

 1. Inne informacje szkole…………………………………………………............str. 4
 2. Cele i zadania szkoły ……………………………………………………...…..str. 5

ROZDZIAŁ II                                                                    

Oddział przedszkolny

 1. Cele i zadania wychowania przedszkolnego ………………………..……….str. 10
 2. Organizacja pracy w oddziale przedszkolnym ………………………….…...str. 12

ROZDZIAŁ III

Organy szkoły

 1. Dyrektor szkoły ………………………………………………………..……..str. 15
 2. Rada pedagogiczna …………………………………………………………..str.  16
 3. Rada rodziców…………………………………………………….…………..str. 18
 4. Samorząd uczniowski……………………………………………………….…str.19
 5. Zasady współdziałania organów …………………………………………..…str. 20
 6. Sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły  …………….…str. 20

ROZDZIAŁ IV

Organizacja pracy szkoły

 1. Organizacja nauczania i wychowania – zasady ogólne ………………….……str. 21
 2. Rekrutacja ……………………………………………………………….…….str. 25
 3. Organizacja pracy świetlicy …………………………………………………...str. 26
 4. Organizacja pracy biblioteki szkolnej ………………………………….……..str. 27
 5. Organizacja wolontariatu w szkole ……………………………………………str. 28
 6. Organizacja doradztwa zawodowego …………………………………………str. 29
 7. Innowacje pedagogiczna …………………………………………………........str. 29
 8. Bezpieczeństwo podczas zajęć organizowanych w szkole ………………........str. 30
 9. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogiczne ………………………….str. 33

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły

 1. Prawa i obowiązki nauczycieli ……………………………………………..…str. 35
 2. Zadania wychowawców oddziału ………………………………………..……str. 37
 3. Zespoły nauczycielskie ……………………………………………………..…str. 39
 4. Zadania nauczycieli specjalistów ……………………………………….….…str. 39
 5. Współpraca szkoły z rodzicami ……………………………………..……..….str. 41
 6. Pracownicy obsługi i administracji ………………………………………...….str. 42

 

ROZDZIAŁ VI

Uczniowie szkoły

 1. Prawa i obowiązki ucznia ……………………………………………………. str. 42
 2. Zasady ubioru uczniów szkoły ………………………………………………. str. 44
 3. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego …...str. 45
 4. Nagrody i kary ……………………………………………………………….. str. 47
 5. Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły ……………….str. 50

ROZDZIAŁ VII

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 1. Ogólne zasady oceniania …………………………………………………….. str. 50
 2. Ocenianie uczniów w klasach I – III …………………………………..…….. str. 59
 3. Klasyfikowanie uczniów …………………………………………………  … str. 62
 4. Promowanie uczniów ……………………………………………………..…. str. 64
 5. Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć

edukacyjnych i zachowania ………………………………………………….. str. 65

 1. Egzamin klasyfikacyjny ………………………………………………...…… str. 66
 2. Egzamin poprawkowy …………………………………………………..….... str. 67
 3. Egzamin ósmoklasisty ………………………………………………….…..…str. 68
 4. Zasady oceniania zachowania uczniów …………………………………….... str. 69
 5. Kryteria oceniania zachowania ucznia……………………………………...…str. 70
 6. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie

z przepisami prawa…………………………………………………………….str. 72

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe ………………………………………………………………str. 74

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej jest publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży działającą na podstawie

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zmianami) 

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 2. oraz przepisy wykonawcze do wyż. wym. ustaw

 

R O Z D Z I A Ł  I

Informacje o szkole

 • § 1
 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zubrzycy Górnej, skrót SP1 ZUBRZYCA GÓRNA, jest publiczną, ośmioklasową szkołą dla dzieci i młodzieży.
 1. Szkoła nosi imię Juliusza Słowackiego.
 1. Siedzibą szkoły jest budynek w Zubrzycy Górnej nr 43.
 1. Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 w Zubrzycy Górnej obejmuje następujące numery domów: Zubrzyca Górna od numeru 1 do 79 oraz od numeru 516 do 582; Zubrzyca Dolna od numeru 88 do 188.
 • § 2
 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Jabłonka.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
 • § 3
 1. Czas trwania kształcenia w szkole wynosi 8 lat i przebiega w dwóch etapach

1)  I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I – III – edukacja wczesnoszkolna;

2)  II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV – VIII.

 1. Szkoła prowadzi wychowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym.

Cele i zadania szkoły

 • § 4
 1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną respektując chrześcijański system wartości, w szczególności:
 • wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnia poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • formuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwija kompetencje, takie jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • rozwija umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 • ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;
 • wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają
  w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspiera ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
  i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 • kształtuje postawy otwarte wobec świata i innych ludzi raz  aktywność w życiu społecznym;
 • zachęca do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
 • ukierunkowuje ucznia ku wartościom.
 • § 5
 1. Najważniejsze umiejętności rozwijane w szkole w ramach kształcenia ogólnego to:
 • sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
 • sprawne wykorzystanie narzędzi matematyki, a także kształcenie myślenia matematycznego;
 • poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
 • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
 • rozwiązywanie problemów również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 • praca w zespole i społeczna aktywność;
 • aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
 • § 6
 1. Realizując cele i zadania szkoła:
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad:
 1. tolerancji i akceptacji dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
 2. tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
 3. tolerancji i akceptacji swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób,
 4. równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości.
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
 1. obejmując indywidualną opieką pedagogiczną i psychologiczną, potrzebujących tej pomocy,
 2. mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 3. organizując zajęcia ze specjalistami np. logopedą, pedagogiem, psychologiem.
 • rozwija zainteresowania uczniów organizując:
 1. koła zainteresowań,
 2. zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym umożliwiającym mu realizację indywidualnego programu lub toku nauki,
 3. pomoc w nauce, przygotowanie do egzaminów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych.
 • zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
 1. ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, innymi przejawami patologii społecznej oraz podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkole,
 2. organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki we współpracy z organem prowadzącym szkołę,
 3. sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami,
 4. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych oraz apelach szkolnych,
 5. organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie bhp i ppoż;
 6. równomierne rozkładanie lekcji w tygodniowym rozkładzie zajęć,
 7. zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,
 8. ustalenie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie z nimi i skuteczne ich przestrzeganie,
 9. organizację wycieczek i zajęć organizowanych poza szkołą zapewniającą bezpieczeństwo jej uczestnikom,
 10. przestrzeganie praw ucznia,
 11. prowadzenie rozmów i mediacji, prowadzących do rozwiązywania problemów,
 12. kontrolę pomieszczeń lekcyjnych, sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 13. zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie się uczniów i racjonalne wykorzystanie czasu wolnego,
 14. prowadzenie dla uczniów i ich rodziców spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania i innych zjawisk dotykających współczesny świat.
 • kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu, Małej Ojczyzny poprzez:
 1. organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej,
 2. udział uczniów w uroczystościach poświęconych ważnym rocznicom państwowym i lokalnym,
 3. udział uczniów w uroczystościach o charakterze regionalnym,
 4. przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • organizuje wolontariat w szkole, w tym zakresie:
 1. zapoznaje uczniów i propaguje idee wolontariatu,
 2. uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
 3. uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą,
 4. organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy z instytucjami działającymi na rzecz innych osób.
 • prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez:
 1. promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,
 2. promowanie zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia,
 3. udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia.
 • realizuje zadania związane z doradztwem zawodowym:
 1. udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki kształcenia i kariery zawodowej,
 2. prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności i predyspozycji.
 1. Cele i zadania, o których mowa w ust. 1 realizują nauczyciele przy współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie
  i pomoc merytoryczną.
 1. Szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
 2. Szkoła zapewnienia uczniom jeden odpłatny gorący posiłek w ciągu dnia:
 • Uczniowie spożywają gorący posiłek na jadalni.
 • Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
 1. uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie;
 2. uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPS;
 3. pracownicy zatrudnieni w szkole;
 4. posiłki wydawane są w trakcie przerwy 15 - minutowej.
 • § 7
 1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 1. Podstawą pracy wychowawczej jest program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, który opisuje treści i działania o charakterze wychowawczym
  i profilaktycznym.
 1. Działania ustalone w programie wychowawczo-profilaktycznym skierowane są do uczniów, rodziców i nauczycieli.
 1. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy
  z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 1. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej.
 1. Program, o którym mowa w ust. 2 realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.
 1. W zakresie działalności wychowawczo-profilaktycznej szkoła w szczególności:
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań szkoły;
  • upowszechnia zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
  • kształtuje postawy patriotyczne oraz potrzebę uczestniczenia w kulturze środowiska i podtrzymywania tradycji;
  • dba o rozwój osobowy uczniów, kształtuje poczucie własnej wartości, uczy szacunku dla siebie
   i drugiego człowieka;
  • uczy szacunku do pracy, dobra wspólnego, wdraża do dyscypliny i punktualności;
  • kształtuje właściwe postawy wobec zdrowia fizycznego i psychicznego;
  • zapewnia uczniom bezpieczeństwo w szkole i poza nią;
  • zapobiega występowaniu zagrożeń oraz uczy umiejętności reagowania na nie;
  • rozpoznaje zagrożenia i prowadzi działania eliminujące występowaniem zagrożeń.

 

 • § 8
 1. Szkoła wypełnia swe zadania opiekuńcze odpowiednio do potrzeb i posiadanych możliwości.
 1. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
  • ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny;
  • zgłaszaniu wniosków do OPS o udzielenie pomocy materialnej lub finansowej;
  • współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
  • udzielaniu uczniom pomocy materialnej, doraźnej lub stałej.
 1. Formy pomocy materialnej świadczone ze środków budżetu gminy określają odrębne przepisy.
 • § 9
 1. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych szkoła:
 • prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami ruchu drogowego;
 • organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i podnoszeniu umiejętności poruszania się po drogach;
 • współdziała z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego;
 • przygotowuje i przeprowadza egzaminy na kartę rowerową zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • § 10
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanym dalej wychowawcą.
 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca powinien prowadzić oddział powierzony jego opiece przez cały etap edukacyjny.
 1. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły.
 1. Zmiany na stanowisku wychowawcy może dokonać dyrektor szkoły:
  • z urzędu;
  • na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
  • na pisemny wniosek co najmniej połowy liczby rodziców uczniów danego oddziału.
 1. Wniosek rodziców o zmianie wychowawcy powinien być umotywowany.
 1. Przewiduje się następujący tryb rozpatrywania wniosku:
  • pojednawcza rozmowa dyrektora z zainteresowanymi;
  • w przypadku braku porozumienia sprawa jest rozpatrywana na forum rady pedagogicznej

        z udziałem wnioskodawców i wychowawcy oraz przedstawiciela rady rodziców;

 • rada pedagogiczna po wysłuchaniu obu stron wyraża swoją opinię;
 • decyzję podejmuje dyrektor szkoły;
 • decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.
 1. Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni.

ROZDZIAŁ II

Oddział przedszkolny

 • § 11

Cele i zadania wychowania przedszkolnego

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania, uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 1. Do zadań wychowana przedszkolnego należy w szczególności:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
 • Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości
  i oczekiwań rozwojowych dzieci;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,
  w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki
  w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
 • kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 • organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego;
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 1. Przygotowanie dzieci w oddziale przedszkolnym do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 • § 12

Organizacja pracy w oddziale przedszkolnym

 1. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez nauczyciela z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz potrzeb i zainteresowań dzieci.
 1. Zajęcia w oddziale przedszkolnym trwają 5 godzin dziennie. W tym czasie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 1. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych  w przedszkolu  zajęć  religii,  zajęć  z języka  obcego nowożytnego powinien wynosić:

1)   z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;

 • z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
 • § 13
  1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci, podczas pobytu w szkole.
 1. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonych terenach, ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.
 1. Nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, zabawki i inne pomoce. Zobowiązany jest do samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego powiadomienia dyrektora o zaistniałym zagrożeniu.
 1. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
 1. Wycieczki i spacery oraz inne zajęcia organizowane poza teren przedszkola odbywają się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem wycieczek obowiązującym w szkole.
 1. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z oddziału przedszkolnego organizowane są z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków.
 1. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe znajdują się pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe oraz specjaliści zobowiązani są do osobistego przyprowadzania i odprowadzania dzieci po zakończonych zajęciach i przekazywania pod opiekę wychowawcy grupy.
 2. Nauczyciele wychowania przedszkolnego są zobowiązani do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje.
 • § 14
 1. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców / opiekunów prawnych/ oraz pracowników przedszkola zasad przyprowadzania
  i odbierania dziecka z przedszkola.
 1. Dziecko powinno być przyprowadzanie przez rodziców/prawnych opiekunów do sali przedszkolnej
  i przekazywane pod opiekę nauczycielowi.
 1. Dziecko powinno być odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnione przez nich na piśmie osoby, które zapewnią dziecku bezpieczny powrót do domu. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
 1. Dziecko należy odebrać w godzinach pracy oddziału przedszkolnego
 • § 15
 1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat z zastrzeżeniem ust. 2
 1. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy
  9 lat.
 1. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 1. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 1. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Dzieciom nie mogącym uczęszczać do przedszkola, placówka może zapewnić indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne za zgodą organu prowadzącego i na podstawie orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 1. Istnieje możliwość rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą.

R O Z D Z I A Ł  III

Organy szkoły

 • § 16
 1. Organami szkoły są:
  • Dyrektor szkoły;
  • Rada Pedagogiczna;
  • Rada Rodziców;
  • Samorząd Uczniowski.
 1. Zapewnia się każdemu organowi szkoły możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji określonych statutem szkoły i ustawą o systemie oświaty.
 • § 17

Dyrektor szkoły

 1. Szkołą kieruje dyrektor, który planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę szkoły,
  a w szczególności:
  • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
  • sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
  • sprawuje opiekę nad uczniami, wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  • przygotowuje i przewodniczy zebraniom rady pedagogicznej;
  • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
  • wstrzymuje wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym;
  • dokonuje oceny pracy nauczycieli;
  • sprawuje nadzór nad awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • prowadzi dokumentację pedagogiczną i sprawuje nadzór nad jej sporządzaniem przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • organizuje pracę szkoły zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacyjnym na dany rok szkolny;
  • odpowiada za właściwą organizację i przebiegegzaminów zewnętrznych;
  • dopuszcza do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
  • kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkolnym, wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą;
  • informuje dyrektora szkoły, w obwodzie którego dziecko mieszka o spełnianiu obowiązku szkolnego;
  • sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;
  • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  • organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, odpowiada za realizację zaleceń wynikających
   z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
  • Dyrektor szkoły ma możliwość podjęcia decyzji o zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, przeproszenie pokrzywdzonego, przywrócenie stanu poprzedniego oraz wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły) w przypadku przejawu demoralizacji lub popełnieniu przez nieletniego na terenie szkoły czynu karalnego lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (poza przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego). Na propozycję dyrektora szkoły wymagane jest uzyskanie zgody rodziców albo opiekuna nieletniego oraz samego nieletniego. W przypadku braku zgody sprawę kieruje się do sądu rodzinnego.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami i w tym zakresie:
  • załatwia sprawy osobowe pracowników szkoły;
  • określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami kodeksu pracy;
   po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
  • zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • przyznaje nagrody oraz wyznacza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom szkoły;
  • występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń; nagród
   i innych wyróżnień dla pracowników szkoły.
 1. W realizacji swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami szkoły, organem prowadzącym
  i nadzorującym szkołę oraz organizacjami współdziałającymi.
 1. Dyrektor szkoły współdziała z zakładową organizacją związkową działającą w szkole w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
 1. Dyrektor szkoły administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustalonym regulaminem.
 1. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 1. Dyrektor szkoły udziela radzie rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej
  i opiekuńczej szkoły.
 2. W przypadku zawieszenia zajęć nie później niż od trzeciego dnia Dyrektor organizuje zajęcia w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o czym informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć́ indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
 • § 18
 1. Stanowisko dyrektora powierza i ze stanowiska dyrektora odwołuje organ prowadzący szkołę.
 1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 1. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.
 • § 19

Rada pedagogiczna

 1. W szkole działa rada pedagogiczna.
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych regulaminów szkoły.
 1. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 1. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 1. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 1. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
  • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Rada pedagogiczna uchwala statut szkoły oraz dokonuje jego zmiany.
 1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

14.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 1. Zebrania rady są protokołowane.
 1. Wszystkie osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców,
  a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.[1]
 • § 20

Rada rodziców

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 1. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 1. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 1. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły;
  • zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy.
 1. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły o którym mowa w § 7;
 • opiniowanie projektu planu finansowego szkoły;
 • opiniowanie projektów eksperymentów;
 • występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 1. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł
  w celu wspierania statutowej działalności szkoły.
 • § 21

Samorząd uczniowski

 1. W szkole działa samorząd uczniowski.
 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 1. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 1. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 1. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski
  i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;

prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;

prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu;

 • § 22

Zasady współdziałania organów szkoły

 1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych prawem
 1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
 1. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.
 1. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
 1. Każdy organ może włączyć się do realizacji konkretnych zadań pozostałych organów nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 1. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia wymianę informacji.
 1. Wszystkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 23 niniejszego statutu.
 • § 23

Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły

 1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców:
  • dyrektor szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje;
  • dyrektor szkoły przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej
   ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk;
  • dyrektor szkoły podejmuje działania na pisemny wniosek któregoś z organów-stron sporu;
  • dyrektor szkoły informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
 1. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły, powołany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole, który w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 1. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 1. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego lub nadzorującego w zależności od rodzaju sporu.
 1. W przypadku wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu organy mogą zwracać się w zależności od rodzaju sporu do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  o jego rozstrzygnięcie.

R O Z D Z I A Ł  IV

Organizacja pracy szkoły

 • § 24

Organizacja nauczania i wychowania – zasady ogólne

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych, letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I –VIII raz oddział przedszkolny.
 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone systemem klasowo – lekcyjnym.
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 1. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą trwać od 30 do 60 minut z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 1. Przypadki, o których mowa w ust. 6 określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 1. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz z możliwościami finansowymi szkoły.
 1. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych oraz podczas wycieczek i wyjazdów.
 1. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w 41
 • § 24 a
 1. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.
 2. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniają zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia.
 3. Wykorzystując narzędzia służące kształceniu na odległość nauczyciele uwzględniają kwestię ochrony danych osobowych i wizerunku użytkowników.
 4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
 • dziennika elektronicznego;
 • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem – e-mail;
 • z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiających prowadzenie lekcji online - MEETING.
 1. Lekcja online w klasach I – VIII trwa  30 min. Pozostały czas - 15 minut poświęcony jest na wykonywanie przez uczniów zadań, ćwiczeń. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów.
 3. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez:
 • dziennik elektroniczny;
 • wideokonferencje;
 • kontakt mailowy.
 1. W ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość z wykorzystaniem Internetu, nauczyciele zobowiązani są do przekazania uczniom i rodzicom informacji o konieczności i sposobach zachowania bezpieczeństwa w sieci.
 2. Wykorzystywane platformy i inne narzędzia kontaktu online powinny gwarantować zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia.
 3. W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki.
 4. Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu.
 5. Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, e-maila oraz platform edukacyjnych umożliwiających sprawdzanie wiedzy.
 6. Obecność uczniów na zajęciach jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym. Informacje dotyczące absencji uczniów na zajęciach są przekazywane do wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 7. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach organizowanych zdalnie może być:
 • zalogowanie się w godzinach zajęć do platformy, na której prowadzone są zajęcia;
 • wysłanie nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu uczniowskiego (np. pracy, obliczeń itp.)
 • odnotowywanie obecności uczniów w wideospotkaniach z nauczycielem i wychowawcą, częstotliwość wysyłania zadań/kart pracy na podany email przez nauczyciela oraz wysyłania wiadomości przez e-dziennik w danym dniu.
 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia kontaktując się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie.
 • § 25
 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Liczba dzieci w klasie nie może być większa niż
 1. Nowy oddział tej samej klasy tworzy się za zgodą organu prowadzącego jeśli liczba dzieci jest większa od 25.
 1. Oddział dzieli się na grupy podczas zajęć z języków obcych w zespołach liczących więcej niż 24 uczniów. Na zajęciach komputerowych/informatyce liczba uczniów nie może przekraczać liczby komputerów.
 1. Podziału na grupy podczas zajęć z języków obcych i edukacji informatycznej/zajęć komputerowych nie dokonuje się w klasach I – III.
 1. Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 • § 26
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy szkoły.
 1. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły uwzględniając, ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu zakładowych organizacji związkowych.
 1. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 1. Na podstawie arkusza organizacji dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na dany rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 1. Dyrektor szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacji w formie aneksu i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia.
 1. Dyrektor szkoły ustala w danym roku szkolnym dodatkowe 8 dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych opiniuje rada pedagogiczna, rada rodziców, samorząd uczniowski. Do ogólnej wiadomości podane są do 30 września każdego roku.
 • § 27
 1. Działalność dydaktyczną szkoły określa szkolny zestaw programów nauczania dla wszystkich zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania.
 1. Szkoła może wprowadzać do szkolnego zestawu programów autorskie programy nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, ustala zestaw podręczników obowiązujących we wszystkich oddziałach przez co najmniej trzy lata szkolne raz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
 1. Wykaz podręczników na dany rok szkolny szkoła podaje do publicznej wiadomości
 • § 28
 1. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki w oparciu o odrębne przepisy prawa.
 1. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie szkoły lub
  u wychowawcy oddziału.
 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmieniony.
 • § 29
 1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów oraz ich zainteresowania.
 1. Zajęcia, o których owa w ust. 1 prowadzone są przez nauczycieli ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, organu prowadzącego, w ramach programów Unii Europejskiej lub z innych środków pozyskanych przez szkołę.
 1. Na początku roku szkolnego, dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, opracowują propozycję zajęć pozalekcyjnych.
 1. Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych jest dobrowolny i wymaga zgody rodziców.
 1. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 1. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych na początku roku szkolnego i przedstawienia go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
 1. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy z dyrektorem szkoły.
 • § 30
 1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli czy szkołą wyższą.
 1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
 1. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opieką nad praktykantem.
 • § 31

                                                                  Rekrutacja

 1. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa.
 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczestniczenia dziecka na zajęcia szkolne;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
 • informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 40 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo oświatowe.
 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 1. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność
  w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć.
 1. O przyjęciu dziecka do pierwszej klasy decyduje dyrektor z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, których przyjmuje się z urzędu.
 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców dokonanego na przygotowanym  przez szkołę wzorze.
 1. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów/ dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy szkoły podstawowej w wyniku postępowania rekrutacyjnego na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Jeżeli przyjęcie dziecka, o którym mowa w ustępie 7 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 1. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
 1. Nabór do klasy pierwszej szkoły podstawowej na dany rok szkolny prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.
 1. Szczegółowe uprawnienia i zadania szkoły dotyczące spełniania obowiązku szkolnego regulują odrębne
 • § 32

Organizacja świetlicy szkolnej

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców /prawnych opiekunów/ - na wniosek rodziców, szkoła może organizować zajęcia świetlicowe.
 1. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły.
 1. Świetlica czynna jest zgodnie z potrzebami uczniów.
 1. W dni wolne od zajęć dydaktycznych uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie pisemnej prośby rodziców.
 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, liczba uczniów w grupie przypadająca na jednego nauczyciela nie przekracza 25 osób.
 1. Do obowiązków uczestnika świetlicy należy przestrzeganie regulaminu świetlicy szkolnej.
 1. Świetlica funkcjonuje w oparciu o przyjęty plan dnia, uwzględniający czas na:

1) rekreację i zabawę;

2) konkursy tematyczne;

3)oglądanie filmów;

4) wspólne czytanie książek;

5) pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych i przygotowaniu się do zajęć.

 1. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny.
 1. Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • § 33

Organizacja biblioteki szkolnej

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród uczniów.
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciela, rodzice i inni pracownicy szkoły.
 1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
 1. Czas pracy biblioteki umożliwia dostęp do jej zbiorów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, podczas zajęć i po ich zakończeniu.
 1. Do podstawowych zadań biblioteki szkolnej należy:
  • współtworzenie procesu kształcenia i wychowania oraz uczestniczenia w realizacji funkcji dydaktyczno – wychowawczej i kulturalnej szkoły;
  • współuczestniczenie w procesie kształcenia nawyków obcowania z książką;
  • przygotowanie uczniów do korzystania z zasobów informacyjnych;
  • wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli i popularyzowanie wiedzy pedagogicznej;
  • popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
  • popularyzowanie wiedzy o regionie.
 1. Biblioteką szkolną opiekuje się nauczyciel bibliotekarz.
 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
  • gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
  • udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i bibliograficznych;
  • przeprowadzanie rozmów z czytelnikami o książkach, zachęcanie do czytelnictwa; poradnictwo czytelnicze;
  • prowadzenie lekcji bibliotecznych;
  • informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów;
  • przygotowanie analiz o stanie czytelnictwa na zebrania rady pedagogicznej;
  • eksponowanie nowości wydawniczych;
  • prowadzenie dokumentacji biblioteki i dziennika zajęć biblioteki;
  • dbanie o stan księgozbioru, jego wygląd i zabezpieczenie;
  • troska o ład i wystrój biblioteki;
  • zakup książek i lektur.
 1. Biblioteka szkolna współpracuje z:
  • uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału w zakresie rozbudzania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania i samokształcenia;
  • nauczycielami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć, prowadzenia akcji czytelniczych;
  • wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów, sporządzania zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów;
  • z rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej, finansowania zakupu książek do biblioteki, wyboru książek przeznaczonych na nagrody;
  • z innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych, konkursów, warsztatów i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych oraz odczytów i konferencji metodycznych.
 1. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa Regulamin biblioteki szkolnej.
 • § 34

Organizacja wolontariatu w szkole

 1. W szkole organizuje się działania na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym ze szkołą nazywane dalej wolontariatem.
 1. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców, na rzecz potrzebujących.
 1. Wolontariusz w szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz potrzebujących.
 1. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na rzecz innych.
 2. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
 • środowisko szkolne;
 • środowisko pozaszkolne.
 • § 35

 Organizacja doradztwa zawodowego

 1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.
 1. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań.
 1. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz podejmowania racjonalnych decyzji.
 1. W szkole działa system doradztwa zawodowego poprzez:
 • organizowanie przez całą kadrę pedagogiczną, w tym doradców zawodowych działań na rzecz rozwoju zawodowego gwarantujących uczniom i ich rodzicom wszechstronne wsparcie w procesie decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia;
 • udzielanie wsparcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie doradztwa zawodowego;
 • współpracę z poradnią, urzędem pracy, pracodawcami w zakresie doradztwa zawodowego.
 1. System doradztwa zawodowego wzmacniany jest zajęciami z zakresu doradztwa zawodowego określonymi w ramowych planach nauczania dla klasy VII i VIII.
 2. W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego.
 3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego;

 1. 6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • § 36

Innowacja pedagogiczna

 1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej polegającej na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania.
 1. Celem innowacji pedagogicznej realizowanej w szkole jest:
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
 • stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych organizacyjnych lub metodycznych.
 1. Innowacja pedagogiczna nie narusza uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki, a także nie narusza uprawnień w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach.
 1. Innowacja pedagogiczna może obejmować całą szkołę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia edukacyjne.
 1. Innowacja pedagogiczna wprowadzana jest na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
 • § 37

Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę

 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie szkoły.
 1. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników w okresie do trzech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego.
 1. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacji obowiązującymi w szkole.
 1. Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
 1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa.
 1. Na boisku szkolnym, placu zabaw oraz w innych miejscach, gdzie prowadzi się zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu, dba o odpowiednią organizację pracy, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów.
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są do zapoznania się
  z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
 1. Wyjazdy na zawody sportowe, każdorazowo wymagają uzyskania pisemnej zgody rodziców. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.
 • § 38
 1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia listy obecności uczniów przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenie obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku.
 1. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia, nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wychowawcę oddziału lub pedagoga oraz rodziców.
 1. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli od rozpoczęcia obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia do ich zakończenia.
 1. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej, od chwili zgłoszenia się do świetlicy do momentu jej opuszczenia znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej.
 1. Uczniowie korzystający z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od ich rozpoczęcia do zakończenia.
 1. Podczas przerw na korytarzach, podwórku szkolnym opiekę sprawuje nauczyciel dyżurujący, który pełni dyżur  przed  rozpoczęciem pierwszych zajęć edukacyjnych, a kończy po zakończeniu zajęć zgodnie z harmonogramem dyżurów.
 1. Podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w czasie wycieczek zorganizowanych przez szkołę, opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele – opiekunowie grupy, za zgodą dyrektora szkoły, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice uczniów.
 1. Udział uczniów w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych oraz imprezach, wymaga zgody ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie z przyczyn nie mających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w danym dniu.
 1. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu wychowawca lub dyrektor szkoły może:
 • zwolnić ucznia na pisemną prośbę rodziców dostarczoną przez ucznia na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice;
 • zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi. W tym wypadku:
 1. niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka i postępuje zgodnie
  z poczynionymi ustaleniami,
 2. ucznia musi odebrać ze szkoły rodzic lub inna osoba upoważniona przez rodzica. Niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek szkoły bez opieki osoby dorosłej.
 1. W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku szkoły do domu, odpowiedzialność szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się.
 1. Każdy uczeń na terenie szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych i jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.
 1. Na terenie boiska szkolnego uczniowie są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu boiska.
 1. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w szkole lub poza nią odpowiada nauczyciel organizator lub nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.
 1. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia dyrektora szkoły i rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu. Postępowanie w razie wypadku regulują odrębne przepisy.
 1. Pracownicy szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren szkoły dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
 1. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia, że uczeń przebywający na terenie szkoły jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 1. Dyrektor w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz powiadamia rodziców ucznia.
 1. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą, tak jak w każdym publicznym miejscu.
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower.
 1. W szkole prowadzony jest monitoring wizyjny zewnętrzny w celu zapewnienia uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia budynku szkoły przed zagrożeniami.
 • § 39

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Szkoła organizuje dla uczniów pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

7) porad i konsultacji;

8) warsztatów.

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników nie może przekraczać 8.
 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut,
  a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut.
 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych zajęć.
 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w   formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:
 • w przedszkolu – obserwację pedagogiczną, zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 • w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającą na celu rozpoznawanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I – III ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.
 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy
  z uczniem.
 2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 3. Wychowawca klasy lub dyrektor planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracuje z rodzicami ucznia, innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniami.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu.
 5. Zadania zespołu określają odrębne przepisy.

 

 

R O Z D Z I A Ł  V

Nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły

 • § 40

Prawa i obowiązki nauczycieli

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz specjalistów zgodnie z potrzebami.
 1. Nauczyciel, podczas pełnienia obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek poszanowania godności osobistej ucznia, kieruje się dobrem uczniów i troską o ich zdrowie,
  w szczególności:
  • realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych klasach i zespołach;
  • wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego modernizację do dyrektora szkoły;
  • wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności
   i zainteresowania;
  • udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów;
  • przestrzega obowiązujące w szkole zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
  • informuje rodziców, radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
  • doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej;
  • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki.
 1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
  • szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów;
  • wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi;
  • wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację programu dydaktyczno-wychowawczego;
  • pomocy ze strony dyrektora szkoły w sprawach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  • wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;
  • jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;
  • stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;
  • wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów.
 1. Nauczyciel w szczególności ma obowiązek:
  • rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  • jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach w nauce i zachowaniu;
  • stosowania metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności;
  • udzielania uczniom pomocy i wsparcia w osiąganiu sukcesów oraz rozwoju zainteresowań i uzdolnień;
  • udzielania pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • rozpoznawania problemów wychowawczych i psychologiczno - pedagogicznych uczniów i zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, pedagogowi szkolnemu, specjaliście;
  • zapewnienia uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  • traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością;
  • pełnej realizacji podstawy programowej;
  • realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
  • sprawowania dyżuru zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom bezpieczeństwo;
  • udziału w zebraniach rady pedagogicznej, zachowania tajemnicy posiedzeń;
  • ochrony danych osobowych swoich uczniów;
  • prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami dyrektora szkoły;
  • współpracy z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pracownikami szkoły w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • przestrzegania przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu.
  • do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.
 1. Nauczyciel odpowiada za:
  • poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych nauczanego przedmiotu;
  • stan warsztatu pracy, przydzielonych mu urządzeń, sprzętów oraz środków dydaktycznych;
  • skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i w czasie pełnionych dyżurów.
 • § 41

Zadania wychowawcy oddziału

 1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły, wychowawca oddziału pełni rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli – wychowawcy oddziału.
 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, dyrektor szkoły powierza nauczycielowi funkcję wychowawcy oddziału na cały etap edukacyjny, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności.
 1. Do zadań wychowawcy należy dbałość o właściwe wychowanie uczniów, o przekazanie im norm
  i zasad obowiązujących w szkole, przestrzeganie praw uczniów, wspieranie ich w wypełnianiu obowiązków. Wychowawca zobowiązany jest do bliskiej współpracy z rodzicami uczniów
  i z nauczycielami pracującymi w danym oddziale.
 1. Obowiązkiem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami z powierzonego oddziału,
  a w szczególności:
  • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  • diagnozowanie warunków życia i nauki swoich uczniów;
  • podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, wspierających ich rozwój intelektualny
   i emocjonalny;
  • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
  • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy innymi członkami społeczności szkolnej;
  • informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych i wychowawczych;
  • opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału;
  • kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków.
 1. Wychowawca w celu realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 5:
 • otacza indywidualną opieką każdego ucznia;
 • ustala treść i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;
 • decyduje o ostatecznych ocenach zachowania swoich wychowanków;
 • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych;
 • zapoznaje uczniów i ich rodziców z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
 • informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla ucznia śródrocznych, rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
 1. Wychowawca spotyka się z rodzicami uczniów na zebraniach co najmniej 2 razy w każdym półroczu celem zapoznania rodziców z postępami i wynikami pracy uczniów oraz omówieniu spraw wychowawczych.
 1. Wychowawca może także spotkać się z rodzicami uczniów na spotkaniach indywidualnych
  w ustalonym i podanym do wiadomości rodziców terminie.
 1. W spotkaniu z rodzicami mogą uczestniczyć także nauczyciele nie będący wychowawcami.
 1. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także kłopotów zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 • § 42

Zespoły nauczycielskie

 1. W zależności od potrzeb i zadań szkoły tworzy się zespoły nauczycielskie, które realizują jej zadania statutowe:
 • zespoły wychowawcze;
 • oddziałowe zespoły nauczycieli;
 • zespoły problemowo-zadaniowe.
 1. W skład zespołu wychowawczego wchodzą wychowawcy wszystkich oddziałów, nauczyciel katecheta oraz pedagog szkolny.
 1. Do zadań zespołu wychowawczego należy:
  • rozpoznawanie sytuacji materialnej uczniów oraz staranie się o udzielanie potrzebnej uczniom pomocy;
  • współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jabłonce;
  • koordynowanie pracy wychowawczej szkoły, czuwanie nad przebiegiem pracy wychowawczej, opracowywanie projektów działań szkoły z zakresu pracy wychowawczej i opiekuńczej;
  • podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz rozpoznawanie ich w środowisku szkolnym;
  • udzielanie pomocy młodym wychowawcom.
 1. Do zadań oddziałowych zespołów nauczycieli należy:
 • uzgadnianie programów nauczania na dany etap edukacyjny;
 • wybór podręczników do zajęć edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym oddziale przez co najmniej trzy lata szkolne;
 • ustalanie sposobów realizacji i korelowania treści programowych na etapie edukacyjnym.
 1. Do zadań zespołów problemowo-zadaniowych należy:
 • realizacja zadań wynikających ze statutowej działalności szkoły;
 • realizacja zadań wynikających z bieżących potrzeb szkoły.
 • § 43

Zadania nauczycieli specjalistów

 1. Do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zatrudnia się specjalistów:
 • pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, terapeutę pedagogicznego,
 • logopedę;
 • innych specjalistów w miarę potrzeb i środków jakimi dysponuje szkoła.
 1. Do zadań pedagoga szkolnego i psychologa w oddziale przedszkolnym i szkole należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspieranie rozwoju ucznia;
 • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo - profilaktycznego;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych , zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
  i uzdolnień uczniów;
 • wspomaganie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły;
 • prowadzenie lub organizowanie doradztwa pedagogicznego dla rodziców w kontekście aktualnych zagadnień w ramach indywidualnych kontaktów i zebrań rodzicielskich;
 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego.
 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
 • badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania;
 • organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;
 • współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi;
 • współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich.

2a.  Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

4)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2b. Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy w szczególności:

 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 1. rekomendowaniu dyrektorowi  szkoły  realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079),
 2. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 3. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 4. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 3. c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 4. d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami np.: poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

 • przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.
 1. Do zadań logopedy w oddziale przedszkolnym i szkole należy w szczególności:
 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowanie jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • § 44

Współpraca szkoły z rodzicami

 1. Szkoła współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci poprzez bieżące kontakty, udział w spotkaniach okresowych oraz innych formach ustalonych w miarę potrzeb.
 • organizację zebrań ogólnych oraz zebrań poszczególnych oddziałów;
 • prowadzenie konsultacji, w trakcie których rodzice mogą uzyskać informacje na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego;
 • organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych, uroczystości;
 • włączenie w realizacje programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • włączenie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;
 • udzielanie przez nauczycieli bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń klasowych
  i szkolnych;
 • możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.
 1. Rodzice mają prawo do:
 • wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych;
 • pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
 • wszelkiej informacji dotyczącej ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
 • pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole;
 • zapoznania z obowiązującymi w szkole dokumentami, w szczególności z wymaganiami edukacyjnymi, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole;
 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
 • do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych.
 1. Rodzice mają obowiązek:
  • wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
  • wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
  • angażowania się jako partnerzy w nauczanie ich dzieci w szkole;
  • poświęcać swój czas i uwagę dzieciom, i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  • zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
  • poinformowania szkoły o przyczynie nieobecności dziecka na zajęciach;
  • angażować się w działania szkoły, uczestniczyć w zebraniach  i współdziałać w organach szkoły;
  • informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka.
 1. Rodziców szczególnie zaangażowanych w prace na rzecz szkoły dyrektor może nagrodzić listem pochwalnym wręczonym na akademii kończącej dany rok szkolny.
 • § 45

Pracownicy obsługi i administracji

 1. W szkole zatrudnia się pracowników obsługi i administracji.
 1. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisom Kodeksu Pracy.
 1. Podstawowym obowiązkiem pracowników obsługi i administracji jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, utrzymanie obiektu, oraz jego otoczenia w czystości i porządku.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji ustala dyrektor szkoły.
 1. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

R O Z D Z I A Ł  VI

Uczniowie szkoły

 

 • § 46

Prawa i obowiązki ucznia

 1. Uczeń szkoły ma prawo w szczególności do:
  • wiedzy o przysługujących mu prawach;
  • kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;
  • dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych;
  • zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami
   i procedurami obowiązującymi w szkole;
  • zapoznania z wymaganiami edukacyjnymi poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających;
  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczną ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
  • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  • swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkolnego, o ile nie narusza tym dobra innych członków społeczności szkolnej;
  • rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia, umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie;
  • sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny;
  • pomocy w przypadku trudności w nauce;
  • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
  • równego traktowania i ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji zastraszania itp.;
  • korzystania z pomieszczeń szkolnych i sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki szkolnej;
  • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia w organizacjach szkolnych działających w szkole;
  • uczestnictwa i udziału w organizowanych imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych
   i rozrywkowych na terenie szkoły;
  • czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek;
  • reprezentowania szkoły na zewnątrz;
  • korzystanie z pomocy doraźnej, stypendialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Jeżeli prawa ucznia zostały złamane i nie może on znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły.
 • § 47
 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a w szczególności:
  • systematycznego przygotowywania się do zajęć, aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych
   i życiu szkoły, regularnego uczęszczania na lekcje i nie spóźniania się;
  • przestrzegania obowiązujących w szkole regulaminów;
  • podporządkowania się zaleceniom dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  • odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  • dbania o swoje zdrowie, higieną osobistą, bezpieczeństwo własne i innych, nie ulegania nałogom
   i przekonywania innych o ich szkodliwości;
  • dbania o dobro wspólne, ład i estetykę swojego miejsca pracy, porządek w klasie i na terenie szkoły;
  • zmieniania obuwia w szatni szkolnej;
  • noszenia w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości stroju galowego;
  • odrabiania zadań domowych, noszenia przyborów szkolnych oraz innych pomocy potrzebnych do zajęć;
  • zgłaszania w sekretariacie szkoły nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni;
  • pełnienia dyżurów w klasie;
  • godnego zachowania się w miejscach publicznych;
  • godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz.
 1. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń:
 • bierze aktywny udział w zajęciach, stara się nie przeszkadzać w ich prowadzeniu;
 • współpracuje z nauczycielami i uczniami danego oddziału;
 • dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela;
 • korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z poleceniem nauczyciela;
 • wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela;
 • korzysta z urządzeń multimedialnych tylko polecenie nauczyciela.
 1. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w formie pisemnej w ciągu tygodnia od jego powrotu do szkoły. Dopuszcza się telefoniczne lub osobiste usprawiedliwienie nieobecności ucznia przez rodzica. Uczeń, który chce się zwolnić z ostatnich lekcji musi przynieść od rodzica informację na piśmie potwierdzającą ten fakt. Rodzic może także zadzwonić w tej sprawie do szkoły lub skontaktować się z wychowawcą poprzez dziennik elektroniczny.
 • § 48

Zasady ubioru uczniów szkoły

 1. Ubiór ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny,  przyzwoity, a wygląd zadbany i czysty. Obowiązek wywiązywania się uczniów z noszenia odpowiedniego stroju będzie miał wpływ na ocenę  zachowania.
 1. Uczeń podczas świąt, uroczystości szkolnych, egzaminu  występuje w stroju galowym w kolorach granatowo-białym lub czarno-białym.
 1. Uczeń nie nosi ubrań reklamujących używki, treści zabronione prawem, obrażające uczucia religijne oraz ubrań z nadrukiem z obraźliwymi sformułowaniami lub znakami graficznymi.
 1. Na lekcje wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego stroju zgodnie z wymogami nauczyciela. Przed lekcją wychowania fizycznego uczeń powinien zdjąć
  z szyi łańcuszek, wisiorki, z ręki zegarek i pierścionki, z uszu wyjąć kolczyki, itp.
 1. Włosy - czyste, kolor naturalny bez farbowania, wystrzygania oraz dredów.
 1. Paznokcie - naturalne, czyste, stosunkowo krótkie.
 1. Biżuteria- skromna, bezpieczna: kolczyki tylko w uszach.
 1. Makijaż- obowiązuje całkowity zakaz makijażu oraz tatuaży /z wyjątkiem imprez szkolnych/.
 1. Obuwie - w szkole obowiązuje obuwie zmienne spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny.

 

 • § 49

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego

 1. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych sprzętów elektronicznych.
 1. Uczniowie przynosząc do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny czynią to na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu, przynoszonego przez uczniów.
 1. W przypadku niezbędnego skontaktowania się z rodzicami /prawnymi opiekunami/ dopuszcza się możliwość skorzystania z telefonu komórkowego, po uprzednim otrzymaniu zgody nauczyciela.
 1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych sprzętów elektronicznych na terenie szkoły powoduje, że uczeń zobligowany jest do przekazania sprzętu w  depozyt do dyrektora szkoły - sprzęt zostaje wyłączony w obecności ucznia.
 1. Po odbiór zdeponowanego sprzętu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły i innych osób).
 1. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się czterokrotnie w ciągu roku szkolnego, uczeń ma obniżoną ocenę zachowania o jeden stopień. Każde  następne wykroczenie tego typu,  powoduje dalsze obniżenie oceny  zachowania -  do oceny nagannej włącznie.
 1. Permanentne łamanie ustalonych zasad, traktowane będzie jako przejaw demoralizacji i skutkować może skierowaniem sprawy do odpowiednich instytucji.
 • § 50

Nagrody i kary

 1. Uczeń może być nagradzany za:
  • bardzo dobre wyniki w nauce;
  • wzorową frekwencję w roku szkolnym;
  • osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;
  • pracę społeczną na rzecz środowiska;
  • wzorową postawę wobec obowiązków szkolnych, rówieśników i dorosłych.
 1. Stosuje się następujące rodzaje nagród:
  • pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy;
  • pochwałę udzieloną przez dyrektora na forum szkoły;
  • przyznanie dyplomu;
  • przyznanie nagrody rzeczowej;
  • list gratulacyjny skierowany do rodziców uczniów klasy VIII;
  • wpis do Złotej Księgi uczniów kończących szkołę;
  • inny rodzaj nagrody określony przez radę pedagogiczną uwarunkowaną możliwościami finansowymi szkoły.
 1. Za wyróżniające wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczeń klas IV – VIII może być nagrodzony w formie szkolnego stypendium.
 1. Zasady przyznawania stypendium regulują odrębne przepisy.
 1. Od przyznanej nagrody przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od jej udzielenia.
 1. Dyrektor po ustaleniach z wychowawcą lub organem, na którego wniosek została udzielona nagroda, rozpatruje zastrzeżenia.
 1. O podjętych ustaleniach dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia i jego rodziców nie później niż 5 dni od otrzymania zastrzeżeń.
 1. Ustalenia dyrektora szkoły w sprawie wniesionego zastrzeżenia są ostateczne.
 • § 51
 1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora i nauczycieli, lekceważy obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego mogą być zastosowane kary,
  w szczególności za:
  • lekceważenie i zaniedbywanie nauki i innych obowiązków szkolnych;
  • opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, w tym wybranych lekcji oraz unikanie sprawdzianów;
  • lekceważenie wychowawcy, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
  • palenie papierosów w szkole, na imprezach szkolnych, wycieczkach oraz poza szkołą;
  • używanie innych niedozwolonych i szkodliwych dla zdrowia używek;
  • niewłaściwe zachowanie się w szkole i poza szkołą, a przede wszystkim zachowanie sprzeczne
   z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
  • niszczenia mienia społecznego i wandalizm w środowisku;
  • postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów.
 1. Stosuje się następujące rodzaje kar:
 • upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę lub innego nauczyciela na forum klasy;
 • upomnienie z wpisem do dokumentacji klasowej;
 • nagana wychowawcy klasy;
 • upomnienie dyrektora szkoły udzielone indywidualnie uczniowi;
 • upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia;
 • nagana dyrektora szkoły;
 • pozbawienie ucznia prawa do udziału w imprezach szkolnych;
 • pozbawienie ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym;
 • skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów jeżeli:
 1. a) nie uczęszcza do szkoły,
 2. b) wszedł w konflikt z prawe
 1. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar:
 • wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za;
 1. złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego,
 2. drobne uchybienia natury porządkowej np. brak stroju sportowego, przyborów, materiałów do zajęć itp.,
 3. spóźniania się na zajęcia szkolne,
 4. złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów,
 5. przerzucanie winy na innych,
 6. samowolne opuszczanie lekcji,
 7. utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za:
 1. samowolne opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia,
 2. powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio ukarano,
 3. wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów,
 4. aroganckie zachowanie się wobec innych osób,
 5. odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela.
 • dyrektor szkoły może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej w szczególności za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz za opuszczenie bez usprawiedliwienia dużej ilości godzin;
 • dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który:
 1. mimo wcześniejszego ukarania naganami popełnia ponownie takie same wykroczenia,
 2. którego zachowanie wpływa demoralizująco na uczniów,
 3. dopuszcza się kradzieży,
 4. narusza normy współdziałania społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne zasady obowiązujące w szkole.
 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w szczególności w przypadku:
 • gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych tj.: upomnienie wychowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia ucznia do klasy równoległej;
 • agresywnego zachowania stwarzającego sytuacje zagrażające życiu innych;
 • częstych przypadków przywłaszczenia i niszczenia mienia szkoły, osób prywatnych, mienia publicznego, /wybryki chuligańskie, wandalizm, udzielanie się w grupach przestępczych/;
 • zachowania demoralizującego innych członków społeczności szkolnej takie jak np. /rozprowadzanie, posiadanie i zażywanie narkotyków, używanie alkoholu/;
 • wejścia ucznia w konflikt z prawem.
 1. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej.
 1. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia.
 1. Wymierzenie kary jest dziełem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia.
 1. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności klasowej, która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzeniu lekcji nauczycielom, bądź niszczy mienie
  w sali, w której odbywają się zajęcia, dyrektor szkoły może wprowadzić sankcje, polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do uczestnictwa w zajęciach poza szkołą np. prawa do zorganizowania wycieczki, wyjazdu do kina.
 1. Od kar udzielonych przez wychowawcę lub innych nauczycieli uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora szkoły.
 1. Odwołanie, o którym mowa w ust. 9 może nastąpić w terminie 3 dni od zastosowania kary.
 1. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców.
 1. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa w ustępie 2, są odnotowywane w dokumentacji wychowawcy danego oddziału.
 1. Uczeń może być ukarany tylko jedną karą za jedno przewinienie.
 1. O przyznanych nagrodach lub nakładanych na uczniów karach, szkoła na bieżąco informuje rodziców /prawnych opiekunów/ uczniów.
 1. Rada pedagogiczna może ustanowić jeszcze inne sposoby wyróżniania lub karania uczniów.
 • § 52

Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły

 1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora z uzasadnionym wnioskiem
  o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły.
 1. Dyrektor występuje z wnioskiem, o przeniesienie ucznia do innej szkoły, do Kuratora Oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora.
 1. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca, pedagog szkolny lub inny nauczyciel.
 1. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor przeprowadza rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, rzecznikiem obrony.
 1. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty
  z wnioskiem o przeniesienie ucznia.
 1. Uczeń i jego rodzic mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której podęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

 

R O Z D Z I A Ł  VII

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 • § 53

Ogólne zasady oceniania

 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 • § 54
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
  • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do pracy nad własnym rozwojem;
  • dostarczenie rodzicom /opiekunom prawnym/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
   i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej;
  • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym co zrobił dobrze
   i jak powinien się dalej uczyć.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny oraz informowanie
   o nich uczniów i rodziców /prawnych opiekunów/;
  • ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
   i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
  • przeprowadzenie egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzianów;
  • ustalenie warunków uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych;
  • ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
  • ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
  • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
   i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnienia ucznia.
 • § 55
 1. Do zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie oceniania należy:
  • formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
   i rocznych ocen klasyfikacyjnych;
  • informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej;
  • przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
  • ustalanie ocen w sposób jawny i na prośbę ucznia, rodzica jej uzasadnienie;
  • ocenianie bieżące, śródroczne i roczne;
  • informowanie ucznia, rodzica o przewidywanych ocenach rocznych;
  • dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych
   i edukacyjnych ucznia;
  • uwzględnianie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • stworzenie uczniowi szansy na uzupełnienie braków i warunków do poprawy oceny;
  • uzgadnianie terminów pisemnych prac kontrolnych;
  • udostępnienie uczniom, rodzicom sprawdzonych prac kontrolnych;
  • branie pod uwagę wysiłku wkładanego przez ucznia przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki;
  • organizowanie procesu edukacyjnego z jak najlepszym wykorzystaniem swojej wiedzy merytorycznej
   i pedagogicznej.
 • § 56
 1. Do obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:
  • poznanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych;
  • poznanie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
  • poznanie warunków i trybu uzyskania oceny rocznej wyższej niż przewidywana;
  • w miarę możliwości rozwojowych aktywne uczestniczenie w zajęciach artystycznych i wychowania fizycznego;
  • systematyczne przygotowywanie się do lekcji i innych zajęć;
  • aktywne uczestnictwo w zajęciach;
  • staranne prowadzenie zeszytów przedmiotowych oraz ćwiczeń;
  • systematyczne odrabianie zadań domowych;
  • pisanie sprawdzianów, kartkówek, testów;
  • dążenie do poprawy ocen negatywnych zgodnie z określonymi zasadami;
  • systematyczne uczenie się i rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności.
 • § 57
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/ o:
 • wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia i kryteriach wystawiania ocen;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 1. Wymagania edukacyjne są formułowane do każdego przedmiotu i do każdego poziomu edukacyjnego przez nauczyciela lub zespół
 1. Informacje, o których mowa w ust. 1 mogą być przekazywane uczniom i rodzicom w formie ustnego objaśnienia, komunikatu podyktowanego do zeszytu, wydruku wręczonego uczniowi i wklejonego do zeszytu, wydruku wiszącego na gazetce klasowej.
 1. Fakt przekazania informacji, o których mowa w § 57 ust. 1 nauczyciel dokumentuje odpowiednim zapisem w elektronicznym dzienniku lekcyjnym i zeszycie przedmiotowym ucznia.
 1. O ocenach bieżących ucznia rodzice, /prawni opiekunowie/ informowani są przez nauczycieli poprzez zapis w elektronicznym dzienniku, podczas indywidualnych konsultacji oraz podczas wywiadówek.
 1. Wychowawca klasy informuje uczniów, rodziców/prawnych opiekunów na początku roku szkolnego o sposobie wystawiania oceny zachowania.
 • § 58
 1. Zebranie informacyjne dla rodziców /prawnych opiekunów/ powinno się odbyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia roku szkolnego.
 1. W ciągu roku szkolnego organizowane są co najmniej trzy zebrania, w trakcie których rodzice, /prawni opiekunowie/ są informowani o postępach edukacyjnych swoich dzieci.
 • § 59
 1. Oceny są jawne dla uczniów, rodziców/prawnych opiekunów.
 1. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniowi oceny pisemnych prac kontrolnych, zadań klasowych, zadań domowych w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji poświęconej analizie prac.
 1. Na prośbę ucznia, rodzica lub jego prawnych opiekunów sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły.
 1. Na wniosek ucznia lub jego rodzica nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:
  • wskazuje kryteria oceniania sprawdzanych wymagań edukacyjnych;
  • wskazuje kryteria ocen według przelicznika procentowego;
  • udostępnia do wglądu uczniowi lub jego rodzicom;
 2. sprawdzone i ocenione prace pisemne,
 3. inne wytwory pracy ucznia zgromadzone w szkole,
 4. wyniki konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
 1. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych – zadania klasowego, zadania domowego, ustnej odpowiedzi - uczeń może uzyskać tylko jedną ocenę. Wyjątkiem są sytuacje oceniania różnych umiejętności uczniów.
 1. Prace pisemne są przechowywane przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 1. W ciągu półrocza uczeń może być nieprzygotowany do lekcji. Ilość i sposób zwolnień ustala nauczyciel danego przedmiotu.
 • § 60
 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne podstawy programowej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
  w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej następuje na podstawie tego orzeczenia.
 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

 

 • § 61
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych/ techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
  z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 1. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych / informatyki podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 1. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych/ informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 1. Ocena z religii jest wystawiana według obowiązującej skali ocen.
 • § 62
 1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia ocenia się w dwóch półroczach:
  • I półrocze trwa od początku roku szkolnego do ostatniego piątku stycznia, w przypadku gdy dzień ten przypada na okres ferii okres kończy się w piątek przed feriami;
  • II półrocze trwa od poniedziałku następującego po ostatnim piątku stycznia, w przypadku gdy dzień ten przypada na okres ferii od poniedziałku po okresie ferii, do zakończenia roku szkolnego.
 • § 63
 1. Ustalone przez nauczyciela oceny bieżące wpisywane są systematycznie do elektronicznego dziennika.
 1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:
  • celujący – 6 - cel;
  • bardzo dobry  5 - bdb;
  • dobry – 4 - db;
  • dostateczny – 3 - dst;
  • dopuszczający – 2 - dop;
  • niedostateczny – 1 - ndst.
 1. W przypadku ocen bieżących opuszcza się dodawanie do oceny znaku „+" lub „-", którym przyporządkowuje się następujące wartości:

Ocena

6

-6

+5

5

-5

+4

4

-4

+3

3

-3

+2

2

-2

+1

1

Wartość

6

5,75

5,5

5

4,75

4,5

4

3,75

3,5

3

2,75

2,5

2

1,75

1,5

1

 • § 64
 1. Dopuszcza się stosowanie znaków:
  • np - nieprzygotowany;
  • bz - brak zadania domowego, zeszytu;
  • nb - nieobecny;
  • [ ] - ocena jest poprawiona.
 1. Z prac pisemnych ustala się kryteria ocen przy zastosowaniu następującego przeliczenia zdobytych punktów:
 • 100-99% pkt – celujący (6)
 • 98 % pkt. – celujący – (-6)
 • 97 % pkt. – bardzo dobry +  (+5)
 • 96 – 90 % pkt.  – bardzo dobry   (5)
 • 89 – 88 % pkt.  – bardzo dobry-   (-5)
 • 87 – 86 % pkt.  –  dobry +  (+4)
 • 85 – 73 % pkt.  –  dobry   (4)
 • 72 – 69 % pkt.  –  dobry -  (-4)
 • 68 – 66 % pkt.  –  dostateczny +  (+3)
 • 65 – 51 % pkt.  –  dostateczny (3)
 • 50 – 49 % pkt.  –  dostateczny -  (-3)
 • 48 – 47 % pkt. – dopuszczający + (+2),
 • 46 – 36 % pkt. – dopuszczający (2),
 • 35 – 34 % pkt. – dopuszczający- (-2)
 • 33 – 32 % pkt. – niedostateczny + (+1)
 • 31 - 0 % pkt. – niedostateczny (1).
 1. Ilość ocen bieżących w danym okresie dla danego przedmiotu powinna wynosić:

    jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny;

    dwie godziny tygodniowo - minimum 4 oceny;

    trzy godziny tygodniowo - minimum 5 ocen;

    cztery i więcej godziny tygodniowo - minimum 6 ocen.

 1. Testy przeznaczone do diagnozy poziomu wiadomości i umiejętności z poprzednich klas nie są narzędziem  oceniania. Wyniki uzyskane z tak przeprowadzonych prób mogą być wpisywane do dzienników lecz nie są wliczane do średniej.
 1. Zapowiedziane sprawdziany pisemne – klasówki są obowiązkowe. Ilość sprawdzianów  ustala nauczyciel. Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian (pracę klasową) musi ją napisać w terminie ustalonym z nauczycielem.
 1. Praca klasowa jest zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej i omówiony jest jej zakres. Informację o planowanej pracy klasowej  nauczyciel zamieszcza w dzienniku elektronicznym.
 1. Uczniowie mogą pisać jeden sprawdzian pisemny w ciągu dnia i trzy w tygodniu.
 1. Uczeń może w okresie zgłosić nieprzygotowanie do zajęć w ilości ustalonej przez nauczyciela przedmiotu.
 1. Uczeń jest zwolniony z odpowiedzi i kartkówek w dniu poprzedzającym konkurs, w dniu konkursu
  i w dzień po konkursie
 1. Dopuszcza się, aby nauczyciel dostosował sposób oceniania do specyfiki własnego przedmiotu.
 1. Przewiduje się następujące źródła informacji prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:
  • odpowiedzi ustne;
 1. a) z trzech ostatnich lekcji bez zapowiedzi,
 2. b) na lekcji powtórzeniowej z określonego działu,
 3. c) pod koniec lekcji z aktualnie omawianego materiału,
 • kartkówki - dopuszcza się stosowanie krótkich kartkówek bez informowania, których czas nie powinien przekraczać 15 minut, i które obejmują zakres wiadomości z trzech ostatnich lekcji,
 • sprawdziany i testy;
 1. a) praca klasowa, test powinna być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem,
 2. b) nauczyciel powinien poinformować ucznia o kryteriach oceny sprawdzianów,
 3. c) oceny ze sprawdzianów można wpisywać do dziennika kolorem
 • prace domowe
 • projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;
 • estetyka zeszytu przedmiotowego;
 • aktywność ucznia na zajęciach;
 • działalność pozalekcyjna ucznia np. udział ucznia w konkursach, zawodach, olimpiadach
 1. O szkolnych osiągnięciach uczniów rodzice mogą być informowani poprzez:
 • wpisywanie ocen bieżących do elektronicznego dziennika;
 • wpis do zeszytu przedmiotowego;
 • pisemny wykaz ocen;
 • udostępnianie do wglądu pisemnych prac ucznia.
 • § 65
 1. Ustala się ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:
 • ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
  1. posiada pełną wiedzę zapisaną w podstawie programowej,
  2. wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,
  3. potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie zdobywać potrzebne wiadomości,
  4. systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji stosownie do posiadanego wieku,
  5. odnosi sukcesy w konkursach, których wymagana jest wiedza i umiejętności z nauczanego przedmiotu,
  6. jest autorem samodzielnie wykonanej pracy o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych,
  7. samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji jak i pracy pozalekcyjnej,
  8. wyraża samodzielny, obiektywny stosunek do omawianych zagadnień w stopniu odpowiednim do wieku,
  9. potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy.
 • ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który :
  1. opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania,
  2. posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach,
  3. sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,
  4. bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu,
  5. samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami,
  6. potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania.
 • ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował zdecydowaną większość materiału programowego,
  2. zna definicje, fakty, pojęcia,
  3. stosuje język przedmiotu.
  4. potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,
  5. umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,
  6. potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach,
  7. bierze udział w konkursach na etapie szkolnym,
  8. potrafi rozwiązać niektóre zadania dodatkowe,
 • ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował materiał nauczania w stopniu zadowalającym,
  2. zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień,
  3. potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
  4. potrafi wykonać proste zadania,
  5. wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach.
 • ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
  1. posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można usunąć,
  2. potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych umiejętności przy pomocy nauczyciela,
  3. posiadane umiejętności umożliwiają dalszą edukację
 • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
  1. posiada duże braki w wiedzy,
  2. nie rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela,
  3. nie potrafi wykonać prostych poleceń nauczyciela wymagających zastosowania podstawowych umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela,
  4. braki uniemożliwiają dalszą edukację.
 • § 66

Ocenianie uczniów w klasach I-III

 1. W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne, roczne oceny klasyfikacyjne
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych /jeśli uczeń w nich uczestniczy/, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
 1. Ocenianie bieżące prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów.
 1. Zadaniem oceniania bieżącego z zajęć edukacyjnych jest monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych oraz udzielaniu pomocy w uczeniu się, poprzez wskazywanie, co uczeń robi dobrze, co i w jak wymaga poprawy oraz jak powinien dobrze się uczyć.
 1. Nauczyciel w bieżącym ocenianiu, może oprócz oceny opisowej, zastosować skalę ocen, o której mowa § 63 ust. 2, informując o tym uczniów i jego rodziców.
 1. W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie znaków + i - oraz znaczków motywacyjnych wg uznania i pomysłu nauczyciela.
 1. Wzór śródrocznej oceny opisowej określa rokrocznie zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem należy zapoznać rodziców na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym.
 1. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym, ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej w postaci opisowej.
 • § 67
 1. W klasach I-III ocena śródroczna i roczna ma charakter opisowy i wyrażony jest w symbolach skali szkolnej, o której mowa w 67 ust. 2.
 1. Ocenę opisową śródroczną i roczną ustala się według ramowych kryteriów opisowych odpowiadających poszczególnym symbolom skali szkolnej:
  • WSPANIALE - 6 - celujący - robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki
   1. uczeń radzi sobie z samodzielnym rozwiązywaniem sytuacji problemowych związanych z tematyką lekcyjną i życiem społecznym,
   2. na lekcji jest aktywny i chętnie wykonuje dodatkowe prace,
   3. pracuje systematycznie i jest zawsze przygotowany do lekcji,
   4. czerpie wiedzę z różnych źródeł informacji, a zdobytymi wiadomościami sprawnie się posługuje,
   5. zawsze kończy pracę szybciej niż inne dzieci- przed czasem przewidzianym na wykonanie danego zadania,
   6. w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych określone programem nauczania.
  • BARDZO DOBRZE - 5- bardzo dobry -osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce;
   1. uczeń podejmuje rozwiązywania sytuacji problemowych,
   2. jest aktywny podczas lekcji,
   3. pracuje systematycznie, jest przygotowany do lekcji,
   4. rozwija swoje zainteresowania, a zdobyte informacje potrafi wykorzystać,
   5. kończy pracę w przewidzianym czasie,
   6. w bardzo dobrym stopniu opanował wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych określone programem nauczania.
  • DOBRZE - 4 - dobry – pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce. Zastanów się czy nie można lepiej;
   1. uczeń rozwiązuje sytuacje problemowe przy pomocy nauczyciela,
   2. potrzebuje aktywizacji i zachęty ze strony nauczyciela,
   3. aktywnie pracuje na lekcji i jest systematyczny,
   4. jest przygotowany do lekcji,
   5. przejawia i rozszerza zainteresowania,
   6. właściwie wykorzystuje zdobyte wiadomości,
   7. kończy pracę w przewidzianym czasie,
   8. opanował wiedzę i umiejętności na poziomie dobrym.
  • PRACUJ JESZCZE -3 - dostateczny - osiągasz wyniki wystarczające. Musisz postarać się o osiąganie lepszych wyników;
   1. uczeń mało systematyczny,
   2. na lekcjach pracuje z pomocą nauczyciela,
   3. nie zawsze jest przygotowany do lekcji, a na lekcjach nie przejawia aktywności,
   4. wymaga stałej motywacji do pracy,
   5. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach programowych.
  • ZA MAŁO PRACUJESZ -1;2 - dopuszczający, niedostateczny - niestety osiągasz wyniki słabe poniżej wymagań. Zastanów się jak pracować, aby osiągać lepsze wyniki;
   1. uczeń pracuje na lekcjach ze stałą pomocą nauczyciela,
   2. jest niesystematyczny i często nieprzygotowany do lekcji,
   3. nie uczestniczy w lekcji, jest bierny,
   4. zazwyczaj nie kończy pracy w przewidzianym czasie,
   5. nie opanował koniecznych treści programowych.
 1. Ocena opisowa śródroczna i roczna jest udokumentowana w dzienniku lekcyjnym.
 • § 68

Klasyfikowanie uczniów

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
 • śródrocznej i rocznej;
 • końcowej.
 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.
 1. Nauczyciele zobowiązani są do wystawienia uczniom ocen śródrocznych z poszczególnych przedmiotów nie później niż 3 dni przed klasyfikacją półroczną.
 1. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
  w danym roku szkolnym, ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej w postaci opisowej.

 

 1. Klasyfikacja roczna ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Klasyfikowanie roczne w klasach IV-VIII polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

 

 1. Ocenę śródroczną wystawia się na podstawie ocen bieżących, roczną na podstawie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej i ocen bieżących z II półrocza.

 

 1. Laureaci, finaliści stopnia wojewódzkiego konkursów przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną roczną.

 

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej szkoły podstawowej.

 

 1. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy.
 1. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną z ocen bieżących.
 1. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.
 • § 69
 1. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować uczniów, rodziców /prawnych opiekunów/, na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenach klasyfikacyjnych zachowania.
 1. Informację, o której mowa w ust. 1 wychowawca przekazuje rodzicom /prawnym opiekunom/ na piśmie przez syna lub córkę. Rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z. nią.
 1. O przewidywanych niedostatecznych rocznych ocenach klasyfikacyjnych wychowawca klasy informuje rodziców pisemnie na 4 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 1. W przypadku nieobecności ucznia w szkole informacja zostaje wysłana listem poleconym.
 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona
  w wyniku egzaminu poprawkowego.
 1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 • § 70

Promowanie uczniów

 1. Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 1. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów/ i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić
  o   promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 1. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub odwrotnie.
 • § 71
 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,
  z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 1. Ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami.
 1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 1. Rada pedagogiczna, po uwzględnieniu możliwości edukacyjnych ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy ósmej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego decyduje na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami/.
 1. Promocję z wyróżnieniem w klasach IV-VIII otrzymuje uczeń, który z obowiązkowych zajęć edukacyjnych osiągnął średnią ocen co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę 
 1. Do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z dodatkowych zajęć edukacyjnych
  i religii.
 1. O typowaniu do nagrody książkowej na zakończenie roku szkolnego decyduje wychowawca klasy.
 • § 72

Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej

z zajęć edukacyjnych i zachowania

 1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie/ mają prawo wnioskować w formie pisemnejdo nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie  oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 2 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Pisemny, uzasadniony  wniosek składa się u nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy.
 2. Wniosek o podwyższenie oceny zostanie pozytywnie rozpatrzony, jeśli uczeń spełnia co najmniej 6 z następujących warunków:
  • uzyskał co najmniej połowę ocen bieżących równych lub wyższych od oceny, o która się ubiega;
  • frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie jest niższa niż 80%;
  • wszystkie godziny opuszczone ma usprawiedliwione;
  • przystępuje do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności;
  • brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach lub turniejach z przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny;
  • systematycznie prowadził zeszyt przedmiotowy i/lub zeszyt ćwiczeń;
  • systematycznie odrabiał zadania domowe;
  • zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidziana przez nauczyciela.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne zobowiązany jest dokonać analizy stopnia spełniania przez ucznia ustalonych warunków uzyskania oceny wyższej niż przewidywana i w oparciu o udokumentowaną realizację tych warunków podwyższyć lub utrzymać ocenę.
 1. Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.
 1. Dokumentacja z przebiegu podwyższania przewidywanej oceny rocznej znajduje się w dokumentacji szkoły.
 1. Procedura winna zakończyć się na dzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 • § 73

Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, uczeń nieklasyfikowany
  z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego za zgodą rady pedagogicznej.
 1. Zgodę na egzamin klasyfikacyjny wyraża rada pedagogiczna na prośbę rodziców, /prawnych opiekunów/ ucznia.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w obecności nauczyciela wychowawcy, innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, /prawnymi opiekunami/.
 1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części ustnej i pisemnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych/informatyki, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 1. Z egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel prowadzący zajęcia sporządza protokół, do którego dołącza się pracę pisemną, odnotowuje pytania ustne, podaje ocenę z egzamin.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
  w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana".
 1. Tryb, terminy i warunki przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego szczegółowo określają odrębne przepisy.
 1. Do egzaminu klasyfikacyjnego przystępuje uczeń, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w punkcie 12 oraz rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego określają odrębne przepisy.
 • § 74

Egzamin poprawkowy

 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną
  z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy
  z tych zajęć.
 1. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, informatyki /zajęć komputerowych, techniki/ zajęć technicznych, wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych.
 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych. Egzamin poprawkowyprzeprowadza się w ostatnimtygodniu ferii letnich.
 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 1. Nauczyciel powołany do komisji może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, gdy jest on z innej szkoły to w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej.
 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz podaje ocenę
  z egzaminu.
 1. Protokół, o którym mowa w ust. 8 stanowią załączniki do arkusza ocen.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września kolejnego roku szkolnego.
 1. Tryb, terminy i warunki przeprowadzenia egzaminu poprawkowego szczegółowo określają odrębne przepisy.
 • § 75

Egzamin ósmoklasisty

 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany, począwszy od roku szkolnego 2018/2019,
  z zastrzeżeniem ust. 2.
 1. W latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) język polski;

2) matematykę;

3) język obcy nowożytny.

 1. W roku szkolnym 2021/2022 - ostatnim roku nauki ósmoklasistów, którzy przejdą cały II etap edukacyjny (od klasy IV do VIII) wg nowej podstawy programowej, egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń będzie przystępował do egzaminu  z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
 1. Zasady przeprowadzania egzaminu regulują odrębne przepisy.
 • § 76

Zasady oceniania zachowania uczniów

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, a w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia, do których należą:
 1. podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli, samorządu uczniowskiego i samorządu klasowego, wykonywanie ich w sposób kulturalny i odpowiedzialny,
 2. systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne,
 3. właściwe zachowanie się na lekcjach, wycieczkach, imprezach szkolnych,
 4. dbałość o zachowanie czystości,
 5. noszenie właściwego stroju;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
 1. uczestnictwo w uroczystościach szkolnych,
 2. działalność wolontariacka;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły:
 1. okazywanie szacunku symbolom (hymn państwowy, hymn szkoły, godło, sztandar szkoły);
 • dbałość o piękno mowy ojczystej:
 1. posługiwanie się poprawną polszczyzną,
 2. nieużywanie wulgaryzmów,
 3. kulturalne zwracanie się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły;
 • dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych osób:
 1. niestosowanie używek,
 2. nieprowokowanie bójek,
 3. nieuczestniczenie w zabawach zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu;
 • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
 1. przeciwstawianie się przejawom brutalności, wulgarności i arogancji,
 2. kulturalne zachowanie na wycieczkach, zawodach sportowych,
 3. godne reprezentowanie szkoły podczas imprez organizowanych na terenie gminy;
 • okazywanie szacunku innym osobom:
 1. okazywanie szacunku nauczycielom i wszystkim pracownikom w szkole,
 2. okazywanie szacunku innym osobom w środowisku.
 1. Ocenę zachowania w klasie ustala się według skali:
 • wzorowe – wz;
 • bardzo dobre – bdb;
 • dobre – db;
 • poprawne – pop;
 • nieodpowiednie – ndp;
 • naganne – ng.
 1. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową.
 1. Sposób oceniania:
 • zachowanie ucznia może ocenić każdy nauczyciel na bieżąco, w trakcie zajęć dydaktycz­nych, wychowawczych i pozalekcyjnych;
 • śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy i ocenianego ucznia;
 • bieżącą informację na temat zachowania ucznia odnotowuje się w zeszycie wychowawcy dołączonym do dziennika lekcyjnego lub w dzienniku lekcyjnym.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 • § 77

Kryteria oceniania zachowania ucznia

 1. Ustala się następujące kryteria oceniania zachowania ucznia.
 • Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
 1. wypełnia wszystkie postanowienia statutu szkoły, jest pozytywnym wzorem do naśladowania;
 2. chętnie pomaga słabszym kolegom;
 3. wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska;
 4. aktywnie uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego;
 5. jest pilny w nauce i sumiennie wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela;
 6. systematycznie uczęszcza do szkoły;
 7. szanuje mienie szkolne, społeczne oraz kolegów;
 8. nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzają­cych;
 9. reprezentuje szkołę i gminę w różnego rodzaju zawodach i konkursach;
 10. ubiera się stosownie do okoliczności i przepisów statutu szkoły;
 11. nie posiada nagan.
 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. przestrzega statutu szkoły;
 2. jest pilny i sumienny w nauce;
 3. chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się
  z powierzonych mu zadań;
 4. systematycznie uczęszcza do szkoły;
 5. jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi;
 6. na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów;
 7. jest prawdomówny i uczciwy;
 8. szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia;
 9. nie ulega nałogom;
 10. nie posiada nagan.
 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. przestrzega statutu szkoły i pracuje na miarę swoich możliwości;
 2. wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
 3. systematycznie uczęszcza na zajęcia;
 4. nie uczestniczy w bójkach i ich nie prowokuje;
 5. zachowuje się kulturalnie, w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż jedną naganę; drobne uchybienia stara się naprawić;
 6. szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia, nie ulega nałogom, pomaga kolegom np. w nauce;
 7. ubiera się stosownie do okoliczności i przepisów statutu szkoły;
 8. nie przeszkadza na lekcjach;
 • Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 1. nie pracuje na miarę swoich możliwości;
 2. z małymi uchybieniami przestrzega statutu szkoły;
 3. naprawia wyrządzone szkody;
 4. nieregularnie usprawiedliwia nieobecność;
 5. w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż jedną naganę wychowawcy;
 • Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 1. nie przestrzega postanowień statutu;
 2. swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla siebie samego i innych, przynosi niebezpieczne narzędzia, opuszcza teren szkoły w czasie przerw i zajęć lekcyjnych;
 3. ulega nałogom;
 4. wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczy­cieli, pracowników szkoły lub kolegów;
 5. łamie normy zachowania;
 6. nie angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły;
 7. nie wykonuje poleceń nauczyciela;
 8. nieregularnie usprawiedliwia nieobecność;
 9. otrzymuje pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu (w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż dwie nagany wychowawcy).
 • Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 1. wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień statutu szkoły;
 2. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych;
 3. prowokuje i bierze udział w bójkach, kłótniach i konfliktach;
 4. znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż i zastraszanie;
 5. wyłudza pieniądze od innych uczniów;
 6. dewastuje mienie szkolne lub prywatne;
 7. wielokrotnie spóźnia się na zajęcia;
 8. wykazuje brak kultury, jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczy­cieli, pracowników szkoły lub kolegów;
 9. opuszcza teren szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych;
 10. ulega nałogom;
 11. nie wykazuje poprawy mimo podejmowania przez szkołę środków zaradczych (rozmowy
  z pedagogiem, nagany od wychowawcy i dyrektora szkoły, rozmowy z rodzicami);
 12. świadomie i permanentnie nie wykonuje poleceń nauczyciela.
 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 • § 78

Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie
z przepisami prawa

 1. Uczeń lub jego rodzice w terminie 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny.
 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust.2 pkt. 1 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicem/prawnym opiekunem.
 1. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 1. Ustalona przez komisje roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 1. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 1. Przepisy 1 – 6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

R O Z D Z I A Ł  VIII

Postanowienia końcowe

 • § 79

Szkoła używa pieczęci urzędowej okrągłej /małej i dużej/ zgodnie z określonymi przepisami.

 • § 80
 1. Szkoła posiada własne logo, hymn i ceremoniał szkolny.
 2. Logo szkoły jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Jest eksponowane podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach.
 1. Hymn szkoły jest elementem ceremoniału szkolnego i śpiewany jest podczas uroczystości szkolnych.
 • § 81

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • § 82
 1. Obsługę finansowo-księgową szkoły prowadzi organ prowadzący.
 1. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 1. Działalność szkoły może być wspierana z dowolnych opłat wnoszonych przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub inne osoby prywatne i podmioty gospodarcze.
 1. Szkoła za zgodą organu prowadzącego może wynajmować pomieszczenia osobom prawnym i fizycznym jeśli nie naruszają statutowej działalności szkoły oraz obowiązującego prawa.
 • § 83
 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli innych pracowników szkoły.
 1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 1. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi przepisami.
 1. Statut obowiązuje od dnia 05 października 2022 roku.

Zmiany do Statutu Szkoły przyjęto Uchwałą Nr 8 -2022/2023 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej z dnia 05 października 2022 roku.