Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Uchwała Nr 8 -2022/2023

Uchwała Nr 8 -2022/2023

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

z dnia 05 października 2022 roku

 

w sprawie zmian w Statucie

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

 

Na podstawie art. 72 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082, z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700, 1730)  Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:

 • § 1

W Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej  wprowadza się następujące zmiany:

 • W § 6  po ust. 3 dodaje się ust. 4 w  brzmieniu:

      Szkoła zapewnienia uczniom jeden odpłatny gorący posiłek w ciągu dnia:

 • Uczniowie spożywają gorący posiłek na jadalni.
 • Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
 1. uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie;
 2. uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPS;
 3. pracownicy zatrudnieni w szkole;
 4. posiłki wydawane są w trakcie przerwy 15 - minutowej.
 • W § 13  po ust. 8 dodaje się ust. 9 w  brzmieniu:

Nauczyciele wychowania przedszkolnego są zobowiązani do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje.

 • W § 17  po ust. 7 dodaje się ust. 8 i ust. 9 w  brzmieniu:
 1. W przypadku zawieszenia zajęć nie później niż od trzeciego dnia Dyrektor organizuje zajęcia w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o czym informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia i w porozumieniu z organem prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, realizację zajęć́ indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́, w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
 • W § 17  w ust. 1 po pkt. 20 dodaje się pkt. 21 w  brzmieniu:

21)

Dyrektor szkoły ma możliwość podjęcia decyzji o zastosowaniu środków oddziaływania wychowawczego (pouczenie, ostrzeżenie, przeproszenie pokrzywdzonego, przywrócenie stanu poprzedniego oraz wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły) w przypadku przejawu demoralizacji lub popełnieniu przez nieletniego na terenie szkoły czynu karalnego lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (poza przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego). Na propozycję dyrektora szkoły wymagane jest uzyskanie zgody rodziców albo opiekuna nieletniego oraz samego nieletniego. W przypadku braku zgody sprawę kieruje się do sądu rodzinnego.

 • Po § 24  dodaje się § 24 a w  brzmieniu:
 1. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.
 2. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniają zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia.
 3. Wykorzystując narzędzia służące kształceniu na odległość nauczyciele uwzględniają kwestię ochrony danych osobowych i wizerunku użytkowników.
 4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
 • dziennika elektronicznego;
 • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
 • przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem – e-mail;
 • z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiających prowadzenie lekcji online - MEETING.
 1. Lekcja online w klasach I – VIII trwa  30 min. Pozostały czas - 15 minut poświęcony jest na wykonywanie przez uczniów zadań, ćwiczeń. Nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów.
 2. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów.
 3. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez:
 • dziennik elektroniczny;
 • wideokonferencje;
 • kontakt mailowy.
 1. W ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość z wykorzystaniem Internetu, nauczyciele zobowiązani są do przekazania uczniom i rodzicom informacji o konieczności i sposobach zachowania bezpieczeństwa w sieci.
 2. Wykorzystywane platformy i inne narzędzia kontaktu online powinny gwarantować zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia.
 3. W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki.
 4. Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu.
 5. Dokumentowanie przebiegu nauczania odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, e-maila oraz platform edukacyjnych umożliwiających sprawdzanie wiedzy.
 6. Obecność uczniów na zajęciach jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym. Informacje dotyczące absencji uczniów na zajęciach są przekazywane do wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 7. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach organizowanych zdalnie może być:
 • zalogowanie się w godzinach zajęć do platformy, na której prowadzone są zajęcia;
 • wysłanie nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu uczniowskiego (np. pracy, obliczeń itp.)
 • odnotowywanie obecności uczniów w wideospotkaniach z nauczycielem i wychowawcą, częstotliwość wysyłania zadań/kart pracy na podany email przez nauczyciela oraz wysyłania wiadomości przez e-dziennik w danym dniu.
 1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia kontaktując się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie.
 • W § 35 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
 1. W szkole zatrudnia się doradcę zawodowego.
 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 • W § 40 ust. 5 dodaje się pkt. 17 w  brzmieniu:

do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

 • § 43 ust. 1 zmienia brzmienie:

Do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zatrudnia się specjalistów:

 • § 43 ust. 1 pkt. 1 zmienia brzmienie:
 • pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, terapeutę pedagogicznego;
 • § 43 ust. 2 zmienia brzmienie:

Do zadań pedagoga szkolnego i psychologa w oddziale przedszkolnym i szkole należy w szczególności:

 • W § 43 ust. 2 po pkt. 12 dodaje się pkt. 13-18 w brzmieniu:

13) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb;

          14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawianie jej na  posiedzeniu Rady Pedagogicznej;

   15) badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów oraz przedstawianie form i metod przeciwdziałania;

   16) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego;

   17) współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi;

   18) współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, współpraca z policją w zakresie zapobiegania patologii i przestępczości wśród nieletnich.

 • W § 43 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

 Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

2) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

4)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 • W § 43 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy w szczególności:

 • współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
 1. rekomendowaniu dyrektorowi  szkoły  realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079),
 2. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 3. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 4. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 • współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
 3. c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 4. d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami np.: poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

 • przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt 1–5;
 • § 2

Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły do opracowania i opublikowania ujednoliconego Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej.

 • § 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 • § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

                                                                                  Przewodniczący Rady Pedagogicznej