Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego
w Zubrzycy Górnej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
Slide background
Slide background
Slide background

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Informacja dla rodziców i uczniów o dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia MEN  z dnia 5 października 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 

01 czerwca 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

16, 17 i 18 czerwca 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)

22 czerwca 2020 r.

W w/w dniach w szkole będą zorganizowane, w miarę potrzeb, zajęcia wychowawczo - opiekuńcze  dla uczniów.

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2

Zarządzenie Nr  SP1.ZG-021/5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

z dnia 20 maja 2020r.

 

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2

Na podstawie art 68.ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

  • § 1.

Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • § 2.

Wprowadza się regulamin korzystania z biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  • § 3.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z procedurą i regulaminem w terminie 2 dni od ich wprowadzenia oraz ich przestrzegania i stosowania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 maja 2020 roku.

Katarzyna Karkos

Dyrektor szkoły

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
w Zubrzycy Górnej 
w trakcie pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2

Czytaj więcej...

"Strażak, Przewodnik, Nauczyciel... - łączymy siły w celu poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich”


PZU PLAKAT na stron wwwNasza szkoła bierze udział w realizacji projektu pn. "Strażak, Przewodnik, Nauczyciel... - łączymy siły w celu poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich”, który został sfinansowany ze środków prewencyjnych PZU SA w ramach akcji Pomoc To Moc. Jest to ogólnopolska akcja prewencyjna skierowaną do społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych.

 

Projekt polega  na organizacji działań poprawiających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia dzieci i rodzin z terenów wiejskich.

W ramach projektu przewidziano wyjazdy do miasteczka ruchu drogowego. Uczestnicy w atrakcyjny sposób nabędą niezbędną wiedzę z zakresu ruchu drogowego co poprawi ich bezpieczeństwo.

Ponadto odbywają się  zajęcia sportowo – animacyjno – strażackie, które pomogą  zwiększyć bezpieczeństwo dzieci z terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie czasu w bezpieczny i zdrowy sposób. Zajęcia sportowe z udziałem strażaków odbywają się na halach sportowych.